Prvá časť

 

Čl. 1

Základné  ustanovenia

 

1.    Stanovy  sú  základným  vnútrodružstevným  predpisom, ktorý upravuje právne postavenie družstva, zásady jeho činnosti a právne vzťahy.

 

2.    Družstvo prijalo obchodné meno: OKRESNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO DOLNÝ KUBÍN. (V ďalšom texte stanov je skrátene uvádzané len družstvo).

 

3.   Sídlo družstva:  026 01  Dolný Kubín, ul. Zochova 1117/97.

 

4.   Právna forma:  družstvo

 

5.   Družstvo má identifikačné číslo organizácie (IČO): 00222071

 

 

Čl. 2

 

1.   Družstvo je dobrovoľným spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, kterého hlavným poslaním je obstarávať si spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami byty, hospodáriť s nimi a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových potrieb. Vykonávať správu, prevádzku a údržbu obytných domov, v ktorých sa nachádzajú byty, ktoré sú vo vlastníctve družstva, občanov, prípadne iného právneho subjektu. V súvislosti s plnením svojho účelu družstvo vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

2.    Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.

 

3.    Družstvo je účastníkom združenia právnických osôb v Slovenskom zväze bytových družstiev Bratislava.

 

4.    Družstvo môže byť spoločníkom obchodných spoločností, účastníkom združenia   s inou fyzickou alebo právnickou osobou.

 

Druhá časť

 

Čl. 3

Činnosť družstva

 

1.      Činnosť družstva je založená na družstevnom vlastníctve bytov, bytových domoch,  objektov s nebytovými priestormi (garáže), na správe a prevádzke bytových domov, v ktorých sa nachádzajú družstevné byty, byty občanov, alebo iného subjektu.

 

 

 

 

2.   Predmetom činnosti družstva je:

  a.)  prenájom bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie služieb spojených s ich užívaním

  b.)  správa bytových domov, v ktorých sa nachádzajú byty, ktoré prešli z vlastníctva družstva  do vlastníctva jeho členov

  c.)  zabezpečovanie údržby, opravy, obnovy nájomných bytových, nebytových a spoločných priestorov

  d.)  zabezpečovanie údržby a opravy v bytových domoch vo vlastníctve občanov

  e.)  zabezpečovanie plnenia a služieb poskytovaných s užívaním bytov v nájme a vo vlastníctve občanov

  f.)   montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

  g.)  zámočnícke práce

  h.)  vodoinštalačné práce

  i.)   kúrenárske práce

  j.)   inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie

  k.)  opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť

  l.)   opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov

  m.) oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích     zariadení v rozsahu: Ac – výťahy

  n.)  montáž meračov pretečeného množstva vody

  o.)  čistenie kanalizačných systémov

  p.)  uskutočňovanie stavieb a ich zmien

  q.)  dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

  r.)   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

  s.)  prenájom hnuteľných vecí

  t.)   vedenie účtovníctva

  u.)  administratívne služby

  v.)  činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

  w.) reklamné a marketingové služby

  x.)  výkon činnosti stavebného dozoru

  y.)  podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

  z.)  správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

 

2.    Činnosti uvedené v článku 3. ods. 2, písm. a.), b.) a c.)  sú hlavnými činnosťami pre ktoré  družstvo vzniklo.

 

3.    Zmena správy domu je možná v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

Tretia časť

 

ČLENSTVO V DRUŽSTVE

 

Čl. 4

Vznik členstva

 

1.    Členom družstva môže byť plnoletá a právne spôsobilá fyzická osoba s trvalým pobytom  na území Slovenskej republiky  a právnická osoba, pokiaľ má majetok    v správe družstva. Za právnickú osobu koná fyzická osoba oprávnená konať v jej mene.

2.    Osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR sa môže stať členom iba na základe dedenia. Ak nemá člen družstva trvalý pobyt v Slovenskej republike, je povinný určiť si zástupcu    na vybavovanie členských záležitostí, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a jeho meno a adresu oznámi družstvu. Splnomocnený zástupca musí mať vystavenú písomnú plnú moc a podpis splnomocňujúceho musí byť úradne overený.

 

3.    Neplnoletá fyzická osoba sa môže stať členom družstva len z dôvodov dedenia práv a povinností príbuzných v priamom rade a výmeny bytu v prípade predpokladanom v čl. 49 odst. 1

 

4.   Za maloletého člena koná a robí právne úkony jeho zákonný zástupca.

 

 

Čl. 5

 

1.    Členstvo vzniká dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky. K prihláške musí byť pripojené potvrdenie o zaplatení  zápisného vo výške 16,60 € + DPH a základného členského vkladu vo výške 33,20 €. Prihlášku môže podať len plnoletá osoba s trvalým pobytom na území SR.

 

2.    Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prihláške najneskôr na prvom zasadnutí mesiaci nasledujúcom po dni, kedy bola družstvu doručená. Toto rozhodnutie musí byť členovi  doručené doporučeným listom.

 

3.    Ak sa vlastník bytu, ktorý nadobudol vlastníctvo bytu prevodom z vlastníctva družstva, rozhodne zachovať svoje členstvo v družstve, zaplatí základný členský vklad 33,20 € ku dňu povolenia vkladu predmetu zmluvy do katastra nehnuteľností.

 

4.    Pri opakovanom vzniku členstva z dôvodu predchádzajúceho vylúčenia, zaplatí žiadateľ za  obnovenie členstva zápisné vo výške 16,60 € + DPH  a 33,20 € základný členský vklad.

 

5.    Družstvo vráti zápisné a základný členský vklad občanovi, ktorého neprijalo za člena do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí za člena družstva.

 

6.    Členstvo v družstve spojené s bývaním môže mať tieto formy:

-          člen, nájomca družstevného bytu

-          člen, vlastník bytu

-          nebývajúci člen

 

Čl. 6

 

Prevod a prechod členstva

 

1.    Smrťou  člena  prechádza jeho členstvo v družstve na dediča, ktorému pripadol  základný  členský  vklad,  alebo  celý  členský  podiel  bytu  z  rozhodnutia  súdu. Členom  družstva  z titulu dedenia sa môže stať aj fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Dedič, ktorý sa nestal členom družstva na základe rozhodnutia o dedičskom konaní, má nárok na vyrovnávací podiel člena, ktorého členstvo smrťou zaniklo.

 

2.    Člen môže previesť svoje práva a povinnosti spojené s členstvom v družstve alebo ich časť na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spĺňa podmienky vzniku členstva podľa čl. 4 spôsobom určeným zákonom (Obch. zákonník § 230). Na jednu právnickú osobu je možné previesť práva max. do 10% zákl. imania.

 

3.    Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva družstva, alebo najneskoršie dňom uvedeným v tejto zmluve. Vzájomné nároky si účastníci prevodu vysporiadajú medzi sebou.

 

4.    Ak člen družstva nadobudne nájomné právo k dvom bytom je povinný do 30 dní od výzvy družstva vykonať dispozíciu s jedným z bytov.

 

5.    Členstvo v družstve prechádza dňom vzniku nájmu družstevného bytu na základe dohody o výmene družstevného bytu.

 

6.    Členstvo  v  družstve  prechádza  dňom  účinnosti  kúpnej,  darovacej,  výmennej  zmluvy v  súvislosti s bytom vo vlastníctve člena družstva na nového vlastníka bytu  ak je prevod  členských práv a povinnosti súčasťou zmluvy.

 

Čl.7

 

Spoločné členstvo manželov

 

1.   Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (garáže),  alebo prejde na neho členstvo a nájom bytu (garáže), prevodom členských práv a povinností, dedením alebo výmenou jeho doterajšieho bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu aj spoločné členstvo manželov v družstve. Z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú jeden hlas.

 

2.   Spoločné členstvo nevznikne, ak manželia spolu trvale nežijú, alebo majú vysporiadané bezpodielové spoluvlastníctvo počas trvania manželstva.

 

3.   Právo spoločného nájmu nebytového priestoru manželmi a teda ani spoločné členstvo manželov v družstve nevznikne v prípade, ak nebytový priestor slúži na výkon povolania jedného z manželov.

 

Čl. 8

 

1.   Vznikom spoločného členstva manželov nezaniká to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

 

2.   Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich v tom istom alebo inom stavebnom bytovom družstve.

 

3.   Právo účasti, hlasovania a pasívne volebné právo na členských schôdzach samospráv manželov – spoločných členov majúcich v tom istom družstve súčasne členstvo individuálne je upravené v čl. 80 ods. 2 až 4.

 

Čl. 9

 

Splynutie členstva

 

1.    Ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo, napr. z dôvodu dedenia, prevodom členských práv a povinností, zlúčenia družstiev a prevodu časti majetku, vyzve družstvo člena, aby vykonal dispozíciu s členstvom podľa čl. 21. Ak člen nevykoná takúto dispozíciu do troch mesiacov od výzvy družstva, splynie takto získané členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné. Základný členský vklad ďalšieho členstva sa členovi započítava ako ďalšia majetková účasť odo dňa splynutia členstiev.

 

2.    Z dôvodov uvedených v ods. 1 splynú navzájom aj spoločné členstvá manželov. Vznikom spoločného členstva manželov nesplynie to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich,  ktoré sa nepremenilo na nich spoločné členstvo.

 

3.    Ak člen – vlastník bytu získa v družstve ďalšie členstvo z dôvodu nadobudnutia ďalšieho bytu do vlastníctva na základe kúpnopredajnej alebo darovacej zmluvy, splynie takto získané členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné. Základný   členský vklad ďalšieho členstva sa započíta ako ďalšia majetková účasť odo dňa  splynutia členstva.

 

4.    Pri splynutí členstiev podľa ods. 1, 2 a 3 platí dĺžka najstaršieho členstva. Členské práva a  povinnosti z takto splynutého členstva zostávajú členovi zachované.

 

Čl. 10

 

Premena členstva

 

K premene členstva dochádza v týchto prípadoch:

 

1.    Spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z bývalých manželov, alebo na individuálne členstvo každého z nich v prípade uvedenom       v čl. 30 ods. 2 a 3.

 

2.    Individuálne členstvo užívateľa poručiteľa sa v prípade uvedenom v čl. 27 ods. 1 mení na individuálne členstvá (alebo spoločné členstvo manželov) každého z dedičov jednotlivých členských podielov poručiteľa.

 

3.    Individuálne členstvo jedného z manželov, spoločných užívateľov družstevného bytu (garáže) sa prevodom členských práv a povinností na jedného z manželov   za trvania manželstva mení na spoločné členstvo manželov.

 

Čl. 11

 

Rozdelenie členstva

 

  K rozdeleniu členstva dochádza v prípadoch rozdelenia družstva, alebo prevodu časti jeho majetku, ak členovi alebo manželom – spoločným členom, zostane aj v dôsledku rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku v družstvách majetková účasť na výstavbe bytu alebo nebytového priestoru.

 

Čl. 12

 

Členské práva a povinnosti

 

Člen družstva má právo najmä:

a.) Zúčastňovať  sa  osobne  alebo   prostredníctvom   svojho   zákonného   zástupcu na rokovaní a rozhodovaní členskej  schôdze samosprávy, alebo  prostredníctvom zvolených delegátov na rozhodovaní Zhromaždenia delegátov družstva. 

b.) Voliť a byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony. 

c.) Zúčastňovať sa na družstevnej činnosti a požívať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojim členom.  

d.) Predkladať  návrhy  na  zlepšenie  činnosti   družstva,   obracať   sa   s   podnetmi, pripomienkami  alebo sťažnosťami týkajúcimi   sa  činnosti   družstva  na  orgány družstva a byť o ich vybavení informovaný.

e.) Na pridelenie konkrétne  určeného  bytu  (garáže)  ak  na  výzvu  družstva  zaplatí členský  podiel vo výške a v lehote určenej družstvom. Pri svojpomocnej výstavbe vzniká členovi toto právo zaplatením peňažnej čiastky zálohového členského

     podielu a uzavretím  písomnej zmluvy o inom plnení. Člen má právo na vydanie rozhodnutia o pridelení bytu do 30 dní po vzniku práva na pridelenie bytu. 

f.) Na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (garáže) na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu (garáže), vydaného príslušným orgánom družstva, prevodu členských práv a povinností alebo ich časti na základe dohody o výmene bytu. Na uzatvorenie zmluvy sa stanovuje lehota do 30 dní. 

g.) Na ročné  vyúčtovanie  zaplatených  záloh za služby poskytované s užívaním bytu a  na  ich  vysporiadanie  podľa   zásad   schválených   Zhromaždením   delegátov družstva, v termínoch podľa všeobecne platných a záväzných predpisov. 

h.) Členovia družstva si  môžu  vyžiadať  k  nahliadnutiu  riadnu  individuálnu  účtovnú závierku družstva a návrh na rozdelenie zisku a strát k nahliadnutiu. 

i.) Nájomca družstevného bytu pri skončení nájmu bytu má právo na vrátenie členského podielu a  splatenej  inej  majetkovej účasti člena na výstavbe bytu ( investičný úver). 

j.) Na uzavretie zmluvy o prevode pridelenej nehnuteľnosti (byt alebo garáž) do osobného vlastníctva, ak ku dňu prevodu má voči družstvu splatené všetky záväzky.  

k.)  Na uzavretie zmluvy o prevode členských práv a povinností alebo ich častí. 

l.)  Nahliadnuť do zoznamu členov a žiadať o vydanie potvrdenia o svojom členstve. 

m.) Nájomca  bytu, vlastník  bytu  alebo  nebytového  priestoru  má  právo  nahliadnuť do   dokladov    týkajúcich  sa  správy  domu,  alebo  čerpania  Fondu  prevádzky, údržby  a opráv domu.

 

Čl. 13

 

1.  Člen družstva je povinný najmä:

 a.) Dodržiavať  Stanovy  a  plniť  uznesenia  orgánov  družstva  vydané  v   súlade so zákonom a Stanovami.  

 b.) Zaplatiť členský podiel v určenej výške a lehote. 

 c.) Platiť nájomné a úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu, alebo zálohy za ne. 

 d.) Hradiť   príspevky   na   činnosť   družstva   a   za   úkony   vo    výške   určenej Zhromaždením  delegátov družstva. 

 e.) Chrániť   družstevný   majetok,  dodržiavať    domový    poriadok,   prevádzkový poriadok nebytových priestorov, predpisy  o  požiarnej  ochrane  a riadne užívať a udržiavať byt (nebytový priestor), ako aj spoločné priestory a zariadenia domu a riadne používať plnenia poskytované s užívaním bytu (nebytového priestoru). 

 f.) Hradiť   všetky  drobné  opravy  v  byte  súvisiace  s  jeho  užívaním  a   náklady spojené s bežnou údržbou bytu. 

 g.) Uzavrieť s  družstvom  nájomnú  zmluvu  o  nájme  bytu  (nebytového priestoru), ktorý  je  spôsobilý  na  užívanie  v   lehote   určenej   družstvom,  alebo   uhradiť družstvu ujmu, ktorá  mu  vznikne  v  súvislosti  s  oneskoreným uzavretím bytu

        (nebytového priestoru). 

 h.) Oznamovať  družstvu  včas   zmeny    týkajúce  sa   člena   a   príslušníkov  jeho domácností,   ktoré  sú   podstatné   pre  vedenie  členskej  a  bytovej  evidencie a  rozúčtovanie  plnení  poskytovaných  s  užívaním bytu (nebytového priestoru) a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo. 

 i.) Umožňovať  povereným  zástupcom  družstva   po   predchádzajúcom  oznámení zistenie technického stavu bytu a garáže, najmä stavu  vyhradených  technických zariadení a  odpisovanie, servis a ciachovanie meračov. 

 j.) Podieľať sa na úhrade straty družstva podľa čl. 103 ods. 3 písm. b, c. 

 k.) Prispievať   na   úhradu  schodku   základnej   ekonomickej   jednotky   strediska bytového hospodárstva. 

 l.)  Zdržať sa šírenia nepravdivých informácií súvisiacich s činnosťou družstva.  

 m.) Rešpektovať    smernice,   rozhodnutia,  nariadenia  a  zásady  prijaté  orgánmi družstva, všeobecné záväzné predpisy a konať v súlade s nimi. 

 n.) Podriaďovať   sa   písomne   vyjadrenému   stanovisku   2/3   väčšiny   všetkých užívateľov bytov domu vo veciach inovácie alebo zavádzania takých  systémov, ktoré môžu byť realizované, len ak  sú  jeho  prvky  inštalované  v  každom  byte § 238, ods. 3 OZ).

 

2.      Nájomca družstevného bytu, vlastník bytu v dome, ktorý je v správe družstva môže vykonať v byte v súlade príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona opravy, údržbu aúpravy, ktorými nezasiahne do spoločných častí, alebo spoločných zariadení  domu a neovplyvní tým statické prvky a vonkajší vzhľad  domu. Nesmie pritom zmeniť dispozičné riešenie bytu.

 

3. Opravy alebo úpravy v byte si robí na vlastné náklady.

 

4.    Všetky predpokladané zásahy do riešenia bytu a zariaďovacích prvkov pôvodného vybavenia bytu sú podmienené predchádzajúcim súhlasom orgánov družstva.

 

5.    Pokiaľ sa v týchto stanovách uvádza nájomné, u člena družstva, ktorý je už vlastníkom bytu, to znamená povinnosť platiť náklady na správu, prevádzku a údržbu, opravy, modernizáciu, rekonštrukciu bytového domu v zmysle uzavretej zmluvy o výkone správy, zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a nariadení.

 

6.    V  prípade, že  člen  družstva,  ktorý  je  vlastník  bytu  tento  prenajme inej osobe, je povinný v nájomnej zmluve s touto osobou zabezpečiť plnenie všetkých povinností voči družstvu, ktoré pre neho vyplývajú zo zmluvy o prevode vlastníctva k bytu, zmluvy o výkone správy a týchto Stanov. Nájomná zmluva musí obsahovať obmedzenie, podľa ktorého nájomca nemôže prenajatý byt prenajať ďalšej osobe bez súhlasu vlastníka a bytu člena družstva.

 

7.  Člen družstva, vlastník bytu je povinný bezodkladne oznámiť skutočnosti vyplývajúce   z nájomnej zmluvy ním uzavretej s inou osobou bytovému družstvu. 

 

8.    V prípade predaja alebo darovania bytu je člen družstva, vlastník bytu povinný predložiť kúpnu alebo darovaciu zmluvu bytovému družstvu do 30 dní od registrácie zmluvy príslušným katastrálnym úradom.

 

 9.     Nebývajúci člen je povinný platiť ročný poplatok za vedenie agendy vo výške 6,72 € ročne + DPH.

 

Čl. 14

 

Členstvo v družstve pri súčasnom vlastníctve bytu (garáže)

 

1.   Člen,  ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nadobudol vlastníctvo k bytu (garáži), má práva a povinnosti ako člen – nájomca družstevného bytu (garáže) s výnimkou ustanovení čl. 12 písm. e, f, a čl. 13 písm. b, g, a tých práv a povinností, ktoré sú obsahom nájomného vzťahu.

2.    Pokiaľ sa v týchto Stanovách hovorí o mesačných platbách na základe zálohového výmeru u vlastníka, znamená to povinnosť platiť náklady na správu a prevádzku bytu a domu.

 

Čl. 15

 

1.    V prípade, že člen – vlastník bytu (garáže) tento prenajme, je povinný v nájomnej zmluve zabezpečiť plnenie všetkých povinností voči družstvu, ktoré pre neho vyplývajú zo zmluvy o prevode vlastníctva k bytu a zo Stanov. Tým však nie je dotknutá jeho zodpovednosť ako vlastníka za plnenie, za ktoré družstvu zodpovedá. 

2.    Nájomná zmluva musí obsahovať obmedzenie, podľa ktorého nájomca nemôže prenajatý byt (garáž) alebo jeho časť prenechať do podnájmu bez súhlasu člena – vlastníka. 

3.    Kópiu nájomnej zmluvy doručí člen – vlastník družstvu bez zbytočného odkladu.

 

 

Čl. 16

 

    V prípade predaja alebo darovania bytu je predávajúci alebo darca povinný predložiť 

družstvu kúpnu alebo darovaciu zmluvu do 30 dní od registrácie.

 

 

Čl. 17

 

Ďalšie vzájomné práva a povinnosti člena – vlastníka a družstva sú uvedené v zmluve  prevode družstevného bytu do vlastníctva.

 

 

Čl. 18

 

1.    Členovia – vlastníci bytov majú rovnaké práva a povinnosti s výnimkou tých práv       a povinností, ktoré sú bezprostredne viazané s nájmom družstevného bytu (garáže). 

2.    Pred uzavretím zmluvy o prevode družstevného bytu (garáže) do vlastníctva člena, je člen povinný uhradiť náklady, ktoré družstvu  vzniknú v súvislosti s prevodom bytu (garáže) do   osobného vlastníctva.

 

 

 

Čl. 19

 

Majetková účasť člena v družstve

 

1.   Majetkovú účasť člena v družstve tvorí základný členský vklad (§ 223 ods. 3 Obchodného zákonníka) a ďalší vklad (§ 223 ods. 4 Obchodného zákonníka). 

2.    Základný členský vklad je pre všetkých členov družstva rovnaký a je 33,20 €. Počas trvania členstva nemôže majetková účasť člena v družstve klesnúť pod hodnotu základného členského vkladu ak Zhromaždenie delegátov v súlade s § 223 ods. 8 Obchod. zák. nerozhodne o znížení základného imania a o pomernom znížení členských vkladov členov družstva v prípadoch predpokladaných zákonom. Zhromaždenie delegátov môže  tiež rozhodnúť o   zvýšení   základného imania  najviac  10%  čistého zisku predkladaného ZD na    prerozdelenie.   Vyrovnávací   podiel   člena   sa   v súvislosti  so   zmenami vykonávanými v súlade s týmto ustanovením upraví primerane.                            

3.   Ďalší členský vklad je majetková účasť člena na výstavbe družstevného bytu (nebytového priestoru)  prevyšujúca základný členský vklad, to znamená členský podiel znížený o základný členský vklad a zvýšený o členom splatený investičný úver priznaný mu podľa predchádzajúcich Stanov. 

4.   Člen družstva nemá nárok na vyplatenie úrokov z členského vkladu.

 

 

Čl. 20

 

Členský podiel

 

1. Členský podiel predstavuje majetkovú účasť člena na družstevnej výstavbe. Členský podiel je jedným zo zdrojov majetku družstva. 

2.   Zostatková hodnota členského podielu sa rozumie členský podiel úmerne znížený o odpisy k 31. 12. 1994.  Od 1. 1. 1995 sa členský podiel neodpisuje v zmysle zákona. 

3.    Zálohovú výšku členského podielu určí pred začatím výstavby tak, aby jeho výška kryla rozpočet, stanovené náklady pripadajúce na družstevný byt (nebytový priestor), ktorý bude pridelený členovi, znížený o príslušnú časť poskytnutého štátneho príspevku na výstavbu družstevného domu a o úver poskytnutý peňažným ústavom. 

4.    Člen je povinný zaplatiť zálohový členský podiel pre začatím výstavby vo výške a v lehote určenej družstvom. Táto časť členského podielu sa skladá zo základného členského vkladu a ďalšieho peňažného plnenia vo výške pripadajúcej na družstevný byt (nebytový priestor), ktorý má byť členovi pridelený. Túto časť podielu určí družstvo vo výške rozpočtovaného nákladu stavby zníženého o štátny príspevok, predpokladanú výšku úveru poskytnutého peňažným ústavom a iné zdroje poskytnuté na výstavbu. 

5.    Ak je nevyhnutné zvýšiť zálohu na členský podiel na pokrytie nákladov výstavby, je člen povinný zvýšenie uhradiť vo výške, spôsobom a v lehote určenej družstvom. V prípade neuhradenia zvýšenej zálohy na členský podiel v stanovenej lehote, môže predstavenstvo člena z dodávateľskej výstavby vyradiť. Vyradením člena sa ruší rozhodnutie o pridelení bytu. Rozhodnutie o vyradení musí byť doručené do vlastných rúk a musí obsahovať odôvodnenie a poučenie o práve odvolania v 15 dňovej lehote na orgán, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie má odkladný účinok. Predstavenstvo môže odvolaniu vyhovieť. 

6.    Po dokončení stavby vysporiada družstvo s peňažným ústavom finančné zdroje. Po finančnom uzavretí stavby rozdelí družstvo náklady a zdroje financovania objektu na jednotlivé byty a nebytové priestory a predstavenstvo rozhodne o konečnej výške členského podielu. 

7.    S rozdelením nákladov a zdrojov financovania na byty a garáže s rozhodnutím predstavenstva o konečnej výške členského podielu oboznámi družstvo člena najneskôr do 6 mesiacov od finančného uzavretia stavby. Rozhodnutie o konečnej výške členského podielu musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže člen písomne odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok. Nedoplatok je člen povinný zaplatiť do 30 dní od doručenia rozhodnutia. V tej istej lehote je družstvo povinné uhradiť členovi prípadný preplatok. 

8.   Doklad o rozdelení nákladov a zdrojov financovania objektu na jednotlivé byty a miestnosti neslúžiace na bývanie zašle družstvo na vedomie aj výboru samosprávy. 

9.   Členský podiel sa zhodnocuje o členom splatenú časť úmoru úveru poskytnutého peňažným ústavom na výstavbu bytového domu (doteraz iná majetková účasť). 

10. Prevodom vlastníctva družstevného bytu (garáže) z družstva na člena zaniká nárok člena na vrátenie členského podielu.

 

 

Čl. 21

 

Členský podiel uvoľneného bytu (garáže)

 

1.   Pred uzavretím nájomnej zmluvy uvoľneného bytu (garáže) určí družstvo výšku členského podielu nasledujúceho užívateľa čiastkou zodpovedajúcou hodnote členského podielu zvýšeného o splatený úmor úveru, po zohľadnení odpisov z titulu opotrebovania stavby. Od 1.1.1995 sa členský podiel neodpisuje v zmysle zákona.

 

2.    Prípadný rozdiel medzi výškou zhodnoteného členského podielu vyplateného doterajšiemu nájomcovi bytu a výškou členského podielu vyplateného nasledujúcim nájomcom sa zúčtuje do výnosov družstva.

 

 

 

 

Čl. 22

 

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve

 

1.    Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva.

 

2.    Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa   vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v zmluve. Tie isté účinky, ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, akonáhle družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva v zmysle § 230 Obchodného zákonníka. Podpisy účastníkov prevodu musia byť úradne overené. Pri prevode členstva nemá prevádzajúci člen nárok na vyrovnávací podiel.  

3.   Prevod práv a povinností musí byť napísaný na predpísanom tlačive družstva a podlieha registrácii na družstve. 

4.   Prevod členských práv a povinností sa môže uskutočniť len na fyzickú osobu s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa podmienky vzniku členstva. Nový nadobúdateľ je povinný prevziať všetky záväzky predchádzajúceho nájomcu.

5.   Člen – vlastník bytu (garáže) v prípade predaja alebo darovania bytu je povinný predložiť kúpnu, alebo darovaciu zmluvu družstvu do 30 dní od registrácie. 

6.   Člen – vlastník bytu (garáže) v prípade, že kúpou  alebo darovaním získa do vlastníctva byt (garáž) v správe družstva a týmto právnym úkonom neprejdú naň členské práva a povinnosti predchádzajúceho vlastníka v súvislosti s týmto bytom (garážou) vo vzťahu k družstvu sa stáva vlastníkom bytu (garáže) bez členského vzťahu. Tento nadobudne vznikom ďalšieho členstva.  

7.   Ďalšie vzájomné práva a povinnosti člena – vlastníka a družstva sú uvedené v Zmluve o prevode družstevného bytu do vlastníctva.

 

Čl. 23

 

Prevod časti práv a povinností spojených s členstvom

 

1.   Člen môže previesť časť práv a povinností spojených s členstvom za podmienok uvedených v čl. 22 na iného člena toho istého družstva v prípadoch:  

      a.) Keď člen – nájomca družstevného bytu (garáže) z dôvodu dedenia, prevodu práv a povinností spojených s členstvom, zlúčenia družstiev, alebo prevodom časti majetku družstva získal právo na pridelenie iného bytu (garáže) v tom istom družstve, alebo na nájom bytu a jeho členstva splynuli už podľa čl. 9 ods. 1. 

      b.)  Keď  člen – nájomca  družstevného  bytu (garáže)  získal  právo na pridelenie iného bytu  v družstve zaplatením členského podielu. 

      c.) Keď člen – nájomca družstevného bytu (garáže) prevádza časť práv  a povinností spojených s členstvom v družstve týkajúcich sa buď bytu, alebo garáže. 

2.   Členovia toho istého družstva si môžu vzájomne previesť časť práv a povinností spojených s členstvom a to v prípadoch, keď predmet prevodu sú práva a povinnosti týkajúce sa bytov, z ktorých aspoň k jednému nevznikol nájom bytu uzavretím nájomnej zmluvy.

Čl. 24

 

Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká:

-          dohodou

-          vystúpením

-          smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča

-          vylúčením

-          zánikom družstva -  likvidáciou

-          vyhlásením konkurzu na majetok člena

-          zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena

 

Čl. 25

 

Dohoda

 

1.    Ak sa družstvo a člen dohodnú na zániku členstva, členstvo zaniká dohodnutým dňom. 

2.    Dohodu o zániku členstva uzatvárajú družstvo a člen písomne. Jedno vyhotovenie dohody o skončení členstva vydá družstvo členovi. 

3.    Dohodou, ak ku dňu prevzatia návrhu na vykonanie vkladu vlastníctva k bytu podľa osobitných  predpisov  doterajší  člen, nájomca  bytu  neprejavil záujem aj naďalej  zostať členom.

Čl. 26

 

Vystúpenie

 

1.   Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov. Táto lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom      po doručení písomného oznámenia člena o vystúpení z družstva. 

2.   Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu do troch mesiacov  po uznesení Zhromaždenia delegátov družstva. Nárok na vyrovnávací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca odo dňa, kedy na neho prešiel majetok družstva. 

3.   Oznámenie o vystúpení môže člen odvolať len písomne a so súhlasom družstva.

 

Čl. 27

 

Smrť člena

 

1.   Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza dňom jeho smrti členstvo na dediča, ktorému pripadol základný členský vklad alebo celý členský podiel. S prechodom členstva prechádza na dediča aj nájom družstevného bytu (nebytového priestoru), prípadne právo na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru). Ak neprešlo členstvo na dediča, zaniká smrťou člena. 

2.   Ak patrili poručiteľovi dva alebo viac členských podielov v tom istom družstve, môžu jednotlivé členské podiely pripadnúť rôznym dedičom. Tým sa poručiteľovo členstvo premení dňom jeho smrti na dve, alebo viac individuálnych členstiev (prípadne spoločných členstiev manželov) jednotlivých dedičov. 

3.   Členským podielom sa pre účely dedičstva rozumie zostatková hodnota členského podielu a hodnota splatnej časti úmoru úveru poručiteľa na nákladoch výstavby družstevného bytu (garáže).

 

 

Čl. 28

Vylúčenie

 

1.   Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena:

a.) Ak závažným spôsobom alebo opätovne aj napriek výstrahe porušuje svoje členské povinnosti určené zákonom alebo Stanovami.

b.) Ak  bol  právoplatne  odsúdený  pre  úmyselný  trestný  čin, ktorý spáchal  proti družstvu, jeho majetku alebo členom družstva.

c.) ak užíva družstevný majetok tak, že družstvu vzniká značná škoda, alebo trpí, aby sa majetok družstva takto užíval.

d.) ak buď sám, alebo tí, ktorí s ním bývajú, hrubým spôsobom porušujú zásady spolužitia v družstve, najmä opakovane hrubo porušujú domový poriadok.

e.) ak neplatí úhradu za užívanie bytu (garáže), alebo za preukázané služby s tým spojené, dlhšie ako tri mesiace.

f.) Ak vlastník bytu na výzvu družstva nezaplatil základný členský vklad  podľa čl. 5 ods. 1, zaniká jeho členstvo dňom prevzatia návrhu na vykonanie vkladu vlastníctva  k bytu.

 

2.   Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v prípadoch uvedených v ods. 1 písm. a.), b.) iba do troch mesiacov odo dňa, keď zistilo dôvod na vylúčenie, najneskôr však do jedného roka, keď tento dôvod vznikol.

 

3.   Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na vylúčenie podľa ods. 1 písm. b.), predmetom šetrenia iného orgánu, začína lehota troch mesiacov podľa ods. 2 dňom, keď sa družstvo dozvedelo o výsledku tohto šetrenia.

 

4.   V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť uvedený výrok, jeho odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku podľa ods. 1, ktorý nemožno dodatočne meniť. Členstvo zaniká uplynutím 15 dňovej lehoty na odvolanie.

5.   Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení, môže do 15 dní       od doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie na Zhromaždenie delegátov družstva. Odvolanie má odkladný účinok.

 

6.   Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie Zhromaždenia delegátov družstva o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami.

 

7.   Pri vyslovení neplatnosti zániku členstva podľa ods. 6, vzniká poškodenému právo na náhradu  spôsobenej škody.

 

8.    Člen má právo byť prítomný na schôdzi predstavenstva družstva na ktorej sa rokuje o jeho vylúčení z družstva. Tiež má právo byť prítomný na Zhromaždení delegátov, ktoré rokuje o jeho odvolaní proti rozhodnutiu predstavenstva. Rozhodnutie orgánu družstva je platné aj v prípade, že sa tohto prerokovania nezúčastní, napriek tomu, že mu bola na prerokovanie včas zaslaná pozvánka doporučenou poštou s návratkou do vlastných rúk.

 

9.    O vylúčení z dôvodov podľa bodu 1, písmena a/ môže predstavenstvo rozhodnúť len ak dalo členovi výstrahu doporučeným listom do vlastných rúk a člen upozornenie v danej  lehote nerešpektoval. Táto lehota musí byť najmenej 15 dní odo dňa doručenia výstrahy.

Čl. 29

 

Likvidácia družstva

 

Členstvo zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidácie dňom výmazu družstva z obchodného registra.

Čl. 30

 

Zánik spoločného členstva manželov

 

1.   Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká:

      - smrťou jedného z manželov

      - dohodou rozvedených manželov

      - rozhodnutím súdu o zrušení práva spoločného nájmu bytu (garáže)

        rozvedenými  manželmi

      - rozhodnutím súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva počas

        trvania  manželstva.

 

2.   Ak zanikne spoločné členstvo manželov smrťou jedného z manželov, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (garáže), pozostalý manžel (-ka). Po rozvode manželstva zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (garáže) ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou rozvedených manželov, alebo rozhodnutím súdu.

 

4.    Ak sa po rozvode manželstva rozvedení manželia – spoloční členovia družstva, ktorí užívajú spoločne družstevný byt (garáž) dohodnú, že jeden z nich bude ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý garáž, alebo ak tak rozhodne súd,

 

 

zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvo každého z nich dňom uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. To isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch bytov.

Každý z manželov je povinní doplatiť ZČV v jednej polovici do 30 dní odo dňa vzniku individuálneho členstva. Nedoplatenie ZČV  v lehote je dôvodom na vylúčenie z družstva.

 

5.    Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká aj prevodom členských práv a povinností, písomnou dohodou s družstvom, vystúpením, vylúčením a zánikom družstva po ukončení likvidácie, vyhlásením konkurzu na majetok člena, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena.

 

6.     Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva a následným rozhodnutím súdu resp. dohodou manželov o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ktorá musí mať formu notárskej zápisnice, pričom spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z manželov, ktorého určí rozdnutie súdu alebo dohoda manželov. Spoločný nájom družstevného bytu zostáva zachovaný.

 

Čl. 31

 

Majetkové vysporiadanie

 

1.   Zánikom  členstva  podľa  čl. 24 vzniká bývalému členovi (spoločným členom) alebo jeho dedičom nárok na vyrovnávací podiel.

 

2.   U nebývajúceho člena  sa  vyrovnávací podiel rovná výplate základného členského vkladu. Pri zániku členstva nájomcu družstevného bytu (garáže) sa vyrovnávací podiel rovná zostatkovej hodnote zhodnoteného členského podielu   t. j. zostatková hodnota členského podielu a zostatková hodnota členom splatenej časti úmoru úveru.

 

3.   Pri zániku členstva vlastníka (spoluvlastníkov) bytu (garáže) vzniká doterajšiemu členovi nárok na vyrovnávací podiel len ak po prevode bytu (garáže) do vlastníctva zaplatil družstvu základný členský vklad. V takomto prípade sa jeho vyrovnávací podiel rovná výplate základného členského vkladu.

 

4.   Nárok na výplatu vyrovnávacieho podielu vzniká uplynutím troch mesiacov po schválení ročnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Ak to hospodárska situácia dovoľuje, družstvo môže uspokojiť tento nárok, alebo jeho časť aj skôr.

 

5.   Výplata vyrovnávacieho podielu je viazaná na uvoľnenie družstevného bytu (garáže). Výplata zostatkovej hodnoty členom splatenej časti úmoru úveru je ďalej viazaná na splatenie členského podielu podľa čl. 20.

 

6.   Ak zanikne nájom bytu bez zániku členstva, vznikne členovi nárok na výplatu vyrovnávacieho podielu zníženého o základný členský vklad uplynutím troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom po zániku nájmu prestal byt užívať a vyprataný ho vrátil družstvu.

 

7.   Okrem nároku na výplatu vyrovnávacieho podielu nemá bývalý člen alebo jeho dedičia z dôvodu zániku členstva nárok na akúkoľvek inú časť majetku družstva.

 

8.   Pri výplate vyrovnávacieho podielu započíta družstvo svoje zročné  pohľadávky  voči bývalému členovi a predpokladané náklady na prípadné uvedenie bytu do užívania schopného stavu.

 

9.   Pri zániku členstva vylúčením, vrátenie vyrovnávacieho podielu sa môže bývalý len domáhať až po vysťahovaní z bytu a to v lehote danej Stanovami družstva ( § 714 Obč. zák. ).

 

Čl. 31a

 

Členstvo právnickej osoby zaniká jej vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na majetok člena, prípadne zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu    na majetok člena pre nedostatok majetku. Ak má právnická osoba právneho nástupcu, vstupuje nástupca do všetkých doterajších jej členských práv a povinností.

 

Čl. 32

 

Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom, alebo výmeny bytu, nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnávací podiel  podľa čl. 31. Vzájomné nároky si účastníci prevodu alebo výmeny usporiadajú medzi sebou.

Čl. 33

 

Členská evidencia

 

1.  Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno, priezvisko  a bydlisko fyzickej osoby ako člena. V zozname sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo umožní každému, kto preukáže právny záujem, aby do zoznamu nahliadol. Člen družstva má právo do zoznamu nahliadnuť a žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu zápisu v zozname.

 

2.  Do zoznamu sa zapisuje okrem mena, bydliska aj:

     - výška splateného členského vkladu

     - dátum vzniku členstva

     - meno osoby s ktorou má člen spoločné členstvo

     - poradové  číslo člena

     - ďalšia majetková účasť  člena

     - dátum vzniku záväzku ďalšej majetkovej účasti člena

 

3. Družstvo prideľuje byty (garáže) svojich členom podľa dĺžky členstva.

 

Štvrtá časť

 

Čl. 34

 

Prideľovanie bytov

 

1.    Byty prideľuje predstavenstvo OSBD nebývajúcim členom podľa dĺžky ich členstva, na základe rozhodnutia P-OSBD.

 

2.   Predstavenstvo môže prideliť druhý nájomný, byt v družstve za účelom vylepšenia bytovej situácie za predpokladu, že pred pridelením uzavrie nájomca dohodu o zániku práva nájmu k doposiaľ užívanému bytu a zaviaže sa tento byt vrátiť družstvu do 1 mesiaca po vzniku práva nájmu k druhému bytu.

 

3.   Predstavenstvo môže členovi (neplatičovi úhrad za užívanie bytu), ktorému bol vypovedaný nájom bytu so súhlasom súdu, s tým, že je povinný vypratať byt po pridelení náhradného bytu, prideliť v zmysle rozsudku bytovú náhradu.

 

4.  Predstavenstvo družstva je oprávnené rozhodnúť o tom, akým spôsobom budú prideľované byty, u ktorých bolo zrušené užívacie právo nájomcu, a ktoré sú zaťažené nedoplatkom. V tejto súvislosti môže rozhodnúť aj tak, že u takéhoto bytu bude zaplatená nesplatená časť úveru a následne bude vykonaná dobrovoľná dražba bytu.

 

Čl. 35

 

1.   Pred pridelením bytu predseda písomne vyzve člena na zaplatenie členského podielu podľa čl. 19 a pri ďalšom pridelení podľa č. 20. Lehotu na zaplatenie stanoví najmenej na 15 dní od doručenia výzvy do vlastných rúk.

 

2.   Ak nezaplatí člen v stanovenej lehote členský podiel podľa ods. 1, alebo písomne odmietne pridelenie bytu, orgán družstva mu byt nepridelí.

 

3.   Ak v tejto súvislosti vznikne družstvu škoda, má družstvo právo na náhradu škody voči členovi.

 

4.   Predstavenstvo určí pri pridelení bytu ďalšie peňažné plnenie.

 

Čl. 36

 

Zrušenie rozhodnutia o pridelení bytu (garáže)

1.    Orgán družstva, ktorý rozhoduje o pridelení bytu, môže zrušiť právoplatné  rozhodnutie  v prípadoch, keď:

a.)  člen na výzvu družstva neuhradil v určenej výške a lehote zvýšenie členského podielu   podľa čl. 19 odst. 5

b.)  člen odmietol uzavrieť bez vážnych dôvodov zmluvu o nájme družstevného bytu (garáže).

 

2. Rozhodnutie o zrušení právoplatného rozhodnutia o pridelení bytu musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu podľa odst. 1 sa môže člen odvolať do 15 dní. Odvolanie má odkladný účinok.

 

3. V prípade zrušenia rozhodnutia podľa ods. 1 vzniká členovi nárok na vrátenie zálohového členského podielu zníženého o základný členský vklad. Tento nárok vzniká uplynutím dvoch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené  rozhodnutie o pridelení družstevného bytu.

 

Čl. 37

 

Prenechanie družstevného bytu (garáže)

občanovi do nájmu na určitú dobu

 

   Predstavenstvo OSBD  môže zmluvou o nájme družstevného bytu na určitú dobu prenechať družstevný byt (garáž) občanovi, aj keď nie je členom družstva v prípade, ak  o byt (garáž) nemá záujem žiadny z členov družstva. Tak isto môže predseda prenechať byt (garáž) pracovníkovi, ktorý zabezpečuje prevádzku družstevného domu (objektu s garážami), v ktorom sa byt (garáže) nachádza. V týchto prípadoch nie je občan alebo pracovník povinný splatiť členský podiel bytu (garáže).  Výška nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (garáže) sa určí v zmluve. Táto by nemala byť rovnaká, alebo nižšia ako úhrady členov.

 

Čl. 38

 

Prenechanie družstevného bytu organizácii do nájmu na dobu určitú

 

  Predstavenstvo OSBD  môže zmluvou o nájme na dobu určitú prenechať organizácii družstevný byt, o ktorý nemá záujem žiadny z členov družstva, alebo družstevný byt, ktorý bol vyňatý z bytového fondu. Výška nájomného za užívanie bytu sa určí v zmluve.

Piata časť

 

Nájom  družstevného  bytu  (Garáže)

 

Čl. 39

 

Vznik nájmu družstevného bytu (garáže)

 

1.   Nájom družstevného bytu (garáže) vzniká s nájomnou zmluvou, ktorou družstvo (prenajímateľ) prenecháva svojmu členovi (nájomcovi) do užívania družstevný byt (garáž). Nájom družstevného bytu (garáže) sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

2.   Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy: 

a.)  Na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu (nebytového priestoru)

      vydaného  príslušným orgánom družstva.

 

      b.) Na základe rozhodnutia o pridelení uvoľneného družstevného bytu vydaného 

           predstavenstvom občanovi ktorý splní podmienky vzniku členstva podľa týchto

           stanov,  uhradí členský podiel podľa čl.21 stanov a poskytne bytovú náhradu

           bývalému nájomcovi.

-   ktorému nájomný vzťah zanikol rozhodnutím súdu, predstavenstva družstva                

   v súlade s § 711 Obč. zák.

           -   ktorému nájomný vzťah zanikol vylúčením z družstva

       c.) Prevod členských práv a povinností podľa čl. 22 alebo prevod časti členských

            práv  a povinností podľa čl. 23.

       d.) Na základe dohody o výmene bytu.

       e.) Na základe dedenia.

 

2.    Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsah užívania, výšku nájomného a spôsob výpočtu za plnenie spojené s užívaním bytu. Výšku nájomného tvoria nákladové položky: splátka úveru a úrok (anuita), Fond opráv, Príspevok na správu družstva, Odmena pre samosprávu, Príspevok pre SZBD. Mala by tiež obsahovať aj popis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzatvorila písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.(§ 686 odst. 1 Občiansk. zák.)

Čl. 40

 

Práva a povinnosti z nájmu bytu

 

1.   S členom – nájomcom družstevného bytu a s manželmi – spoločnými nájomcami, môžu na základe ich práva v byte bývať ich príbuzní v priamom rade, súrodenci, zať, nevesta, ako aj osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti. Počet týchto osôb a jeho zmenu je nájomca povinný oznámiť družstvu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo.

2.    Nájomca bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu, ako aj používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu. Zároveň majú povinnosti, ktoré ukladá čl. 13 odst. 1 písm. e.)  Stanov OSBD.

 

3.    Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu riadne a užívať služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

 

4.   Nájomcovia sú povinní pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv a vo výkone týchto ich práv ich svojim chovaním neobmedzovať.

 

Čl. 41

 

1.  Družstvo je povinné zabezpečiť užívateľovi, resp. vlastníkovi bytu (garáže) plný a nerušený výkon svojich práv spojených s užívaním bytu. Je povinné najmä odovzdať mu byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a na plnenia poskytované s užívaním bytu.

 

2.  Všetky opravy v byte (garáži) súvisiace s s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou hradí užívateľ, resp. vlastník bytu, prípadne podľa rozhodnutia členskej samosprávy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na úhradu za opravu a výmenu spoločných elektroinštalačných, vodoinštalačných, plynových, kanalizačných a vykurovacích rozvodov, kde sa úhrada vykonáva z fondu opráv v zmysle vnútrodružstevnej smernice .

 

3.  Členská schôdza samosprávy (obytného domu) môže z technických, estetických alebo ekonomických dôvodov určiť jednotné pravidlá upravujúce spôsob vykonávania opráv, alebo bežnej údržby bloku.

 

4.  Ak družstvo nesplní svoju povinnosť odstrániť závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení družstva závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od družstva náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do 6 mesiacov od odstránenia závad.

 

5.  Ak  člen – nájomca, resp. vlastník bytu (garáže) sa nepostará o včasné vykonanie opráv a obvyklej údržby bytu (garáže) družstvo má právo urobiť tak po predchádzajúcom upozornení užívateľa, resp. vlastníka na jeho náklady samo. Tento je povinný k takýmto opravám sprístupniť byt (garáž).

 

6.  Užívateľ, resp. vlastník bytu (garáže) je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu potrebu týchto opráv v byte, ktoré má znášať družstvo a umožniť ich vykonanie. Inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.

 

7.  Užívateľ, resp. vlastník bytu (garáže) je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám, alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má družstvo právo    po predchádzajúcom upozornení užívateľa, resp. vlastníka bytu (garáže)  a poškodenia odstrániť a požadovať od neho náhradu.

 

 

Čl. 42

 

1.    Užívateľ, resp. vlastník bytu (garáže)  nesmie vykonávať stavebné úpravy, ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu družstva a príslušného súhlasu úradu štátnej správy a to ani na svoje náklady.

 

2.    Družstvo je oprávnené vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte len so súhlasom užívateľa, resp. vlastníka bytu (garáže). Ak vykonáva takéto úpravy družstvo na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je užívateľ, resp. vlastník bytu (garáže) povinný ich vykonanie umožniť, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla neplnením tejto povinnosti.

 

3.    Ak nájomca alebo vlastník koná v rozpore s článkom 42 odstavcom 2, alebo vykoná také zásahy a obmedzenia  v  dome na základe ktorých došlo k porušeniu  požiarnych, bezpečnostných alebo iných platných predpisov, je povinný  uviesť veci po upozornení zo strany družstva do predchádzajúceho stavu. Zároveň zodpovedá za škodu, ktorá týmto jeho konaním vznikla. 

 

 

Čl. 42 a

 

Podrobnosti o spôsobe užívania družstevných bytov, bytov vo vlastníctve občanov v správe družstva spoločných priestorov a zariadení domu a užívaní domu upravuje Domový poriadok OSBD, ktorý tvorí súčasť týchto Stanov.

 

Čl. 43

 

Úhrada za plnenie poskytované s užívaním bytu (garáže)

 

1.    Nájomca družstevného bytu, vlastník bytu, nebytového priestoru v správe družstva je povinný platiť mesačné platby vo výške zálohového výmeru.

 

2.    Súčasťou zálohového výmeru je tiež preddavok do FOaÚ.

a)    vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome jeho výšku určia spravidla vždy na jeden rok dopredu tak, aby boli pokryté predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.

b)    pre nájomcov bytov v dome jeho výšku určí predstavenstvo v súlade s právoplatným rozhodnutím schôdze vlastníkov bytov príslušného domu v súlade s odstavcom 7, §-u 5 zákona č.: 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a nariadení.

 

3.    Platby zálohového výmeru sa platia mesačne vopred, do 30 dňa predchádzajúceho mesiaca, mesiacu za ktorý sa úhrada vykonáva. Platbou sa rozumie jej pripísanie na príslušný účet družstva v jeho peňažnom ústave alebo zaplatenie v pokladni družstva. Rozdiel medzi zálohou (preddavkami) a skutočnými nákladmi vynaloženým družstvom na prevádzku a správu bytu za kalendárny rok, vyúčtuje družstvo nájomcom a vlastníkom bytov (garáží) v termíne do 31. mája nasledujúceho roka. Rozdiel medzi preddavkami (zálohou) a čerpaním FoaÚ sa do vyúčtovania nezahrňuje.  

4.    Vyúčtovaním zistený nedoplatok je vlastník alebo užívateľ bytu a nebytového priestoru povinný uhradiť do 15. 07. príslušného kalendárneho roka. V tej istej lehote správca vráti vlastníkovi alebo užívateľovi bytu alebo nebytového priestoru preplatok zistený vyúčtovaním, započítaný s prípadným nedoplatkom na účte vlastníka alebo užívateľa. Správca nie je v omeškaní s vrátením preplatku, ak na účte domu nie je dostatok finančných prostriedkov. Vyúčtovanie správca doručuje vlastníkom alebo užívateľom oproti podpisu, prípadne doporučene na kontaktnú adresu vlastníka alebo užívateľa.

5.    Na základe predpisu zálohového výmeru hradí nájomca bytu (garáže) na jeho byt pripadajúcu čiastku úmoru a úroku z úveru poskytnutého družstvu peňažným ústavom na výstavbu. 

6.    Ak nájomca družstevného bytu nezaplatí platbu na základe zálohového výmeru, je povinný zaplatiť družstvu zmluvnú pokutu vo výške 1 promile z dlžnej sumy         za každý omeškaný deň až do zaplatenia. V prípadoch ak dochádza k zmene výšky jednotlivých záloh, je člen oslobodený od zmluvnej pokuty do dvoch mesiacov od vykonanej zmeny, ak sa o tejto zmene nie vlastnou vinou nedozvedel. Dôkazné bremeno je na členovi. 

6a. Ak vlastník bytu, nebytového priestoru nezaplatí platbu na základe zálohového výmeru, je povinný zaplatiť na účet bytového domu úrok z omeškania vo výške stanovenej v § 3 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. v platnom znení. V prípadoch ak dochádza k zmene výšky jednotlivých záloh, je člen vlastník bytu oslobodený od úroku z omeškania do dvoch mesiacov od vykonanej zmeny, ak sa o tejto zmene nie vlastnou vinou nedozvedel. Dôkazné bremeno je na členovi.

 

7.    Predstavenstvo môže vylúčiť člena družstva na základe návrhu členskej schôdze samosprávy, keď nedoplatok na nájomnom a úhrade za plnenia poskytované s užívaním bytu dosiahne čiastku väčšiu ako 3-násobok zálohovej mesačnej platby.

 

8.    Vzájomné pohľadávky medzi družstvom a členom – nájomcom družstevného bytu, členom vlastníkom bytu zaniknú ich vzájomným započítaním.

  

Čl. 44

 

1.    Užívateľ, resp. vlastník bytu (garáže) má právo na primeranú zľavu poplatku za službu, ktorej kvalita je znížená pokiaľ družstvo napriek jeho upozorneniu neodstráni v byte alebo v dome závadu, ktorá podstatne alebo dlhší čas zhorší užívanie. Právo na primeranú zľavu poplatku za službu, ktorej kvalita je znížená má užívateľ, resp.  vlastník bytu (garáže) aj vtedy, ak sa v jej dôsledku užívanie zhoršilo.

 

 2.    Právo na zľavu z úhrady za služby spojené, treba uplatniť na družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

 

 3.    O poskytnutí zľavy a jej výške rozhoduje predstavenstvo po vyjadrení výboru členskej samosprávy.

 

Čl. 45

 

Spoločný nájom družstevného bytu manželmi

 

1.    Ak sa za trvania manželstva manželia, alebo jeden z manželov stane nájomcom bytu,  vznikne spoločný nájom bytu manželmi.

 

2.    Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom  manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva.

 

3.    Ustanovenie odst. 2 platí aj v prípade, ak vzniklo pred uzavretím manželstva len niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme bytu.

 

4.    Vyúčtovaním zistený preplatok podľa ods. 3 uhradí družstvo užívateľovi, resp. vlastníkovi bytu, nebytového priestoru (garáže) najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho   po doručení vykonaného vyúčtovania užívateľovi, resp. vlastníkovi bytu, nebytového priestoru oproti podpisu.     V tej istej lehote je nájomca, resp. vlastník bytu, nebytového priestoru (garáže) povinný uhradiť družstvu zistený nedoplatok na účet nájomného.

  

Čl. 46

 

1.   Právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi zanikne:

a)   rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve,

b)   dohodou rozvedených manželov – spoločných členov družstva, prípadne rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu,

c)   smrťou jedného z manželov,

d)   zánikom nájmu podľa čl. 49.

 

2.     V prípadoch osobitných okolností môže súd na návrh spoločného nájomcu právo   spoločného nájmu zrušiť, ak tým vznikne nezavinený stav, ktorý bráni spoločnému užívaniu bytu spoločnými nájomcami, súčasne určí, ktorý zo spoločných nájomcov bude byt ďalej užívať.

 

Čl. 47

 

1.    Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo užívať družstevný byt po  rozvode  manželstva má ten z manželov,  ktorý je členom družstva.

 

2.    Ak vzniklo manželom spoločné členstvo v družstve, zostáva členom družstva a právo  užívať družstevný byt tomu z rozvedených manželov, ktorý bol určený ich dohodou.  V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne na návrh jedného z nich súd o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu.

 

3.    Ak zomrie manžel (manželka) a manželia neboli spoločnými členmi družstva, prechádza  členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na dediča, ktorému pripadol členský podiel.

 

4.    Ak zomrie manžel (manželka) a manželia boli spoločnými členmi družstva, zostáva členom družstva a jediným nájomcom družstevného bytu pozostalá manželka (manžel).

Čl. 48

 

Podnájom bytu (časti bytu)

 

 1.    Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určitú v zmluve o podnájme alebo bez časového určenia len s písomným súhlasom družstva. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie povinností podľa § 711 odst. 1 Obč. zákonníka.

 

  2.    Zmluva o podnájme upravuje podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany družstva, ak sa nedohodlo inak, platí, že podnájom možno vypovedať bez uvedenia dôvodov v lehote podľa § 710 odst. 3 Obč. zákonníka.

 

  3.    Ak člen družstva – nájomca družstevného bytu nemôže zo závažných dôvodov po dlhšiu  dobu byt užívať, a ak družstvo nesúhlasí bez závažných dôvodov s tým,  aby prenajatý  byt  - jeho časť nájomca družstevného bytu prenechal inému do podnájmu, môže súd na návrh nájomcu družstevného bytu rozhodnutím nahradiť prejav vôle družstva.

 

   4.   Ak bol podnájom dojednaný na dobu určitú, skončí sa tiež uplynutím tejto doby.

 

   5.   Po skončení podnájmu podnájomník nemá právo na náhradný podnájom.

 

Čl. 49

 

Výmena bytu

 

1.  Člen – nájomca družstevného bytu môže so súhlasom družstva uzavrieť dohodu o výmene bytu. Dohoda musí mať písomnú formu a musí obsahovať dohodu účastníkov výmeny o prevode členských práv a povinností. Ak dohoda o výmene bytov spĺňa tieto náležitosti, orgán družstva dá k dohode o výmene bytov súhlas. Orgán družstva neudelí súhlas s dohodou o výmene bytov, ak ten, na koho majú byť prevedené práva a povinnosti nespĺňa podmienky vzniku členstva s výnimkou, že už je člemom družstva. Proti zamietavému rozhodnutiu sa môže člen družstva odvolať. Odvolanie má odkladný účinok.

 

2.  Ak člen – nájomca družstevného bytu (garáže) vymieňa oddelene iba byt alebo garáž s občanom, ktorý nie je členom družstva, orgán družstva neudelí súhlas s dohodou, pokiaľ sa tento občan nestane členom družstva, pričom musí spĺňať podmienky vzniku členstva.

 

3. Ak ide o výmenu bytov v tom istom družstve, nadobudne dohoda účinnosť dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie orgánu družstva, ktorým bol udelený súhlas s dohodou. Ak ide o výmenu bytov v rôznych družstvách alebo o výmenu družstevného bytu za nedružstevný byt, nadobúda dohoda účinnosť dňom, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie posledného orgánu príslušného na udelenie súhlasu. Účinnosť dohody nastane až uzavretím nájomných zmlúv s družstvom.

4. Prevod členských práv a povinností na základe dohody o výmene bytov nastane dňom uzavretia nájomnej zmluvy k vymenenému bytu.

 

5. Právo na splnenie dohody o výmene bytov sa musí uplatniť na súde do 3 mesiacov odo dňa, keď bol s dohodou vyslovený súhlas, inak právo zanikne.

 

6. Ak dodatočne nastanú u niektorého z účastníkov také závažné okolnosti, že nemožno splnenie dohody od neho spravodlivo požadovať, môže od dohody odstúpiť, musí však tak urobiť bez zbytočného odkladu. Povinnosť na náhradu škody tým nie je dotknutá.

 

Čl. 50

 

Zánik nájmu družstevného bytu

 

1. Nájom družstevného bytu zaniká:

a)   zánikom členstva nájomcu družstevného bytu podľa čl. 23,

b)   písomnou dohodou medzi družstvami a členom – nájomcom družstevného bytu dňom určeným v dohode,

c)   písomnou výpoveďou nájomcu družstevného bytu.Výpovedná lehota a dôvod výpovede musia byť v súlade s § 710 a 711 Občianskeho zákonníka.

d)   so zánikom členstva – vylúčením zaniká nájom družstevného bytu. Nájomca je povinný sa z bytu vysťahovať po pridelení primeraného náhradného bytu podľa § 714 Obč. zákonníka.

 

 

Čl. 51

 

Výpoveď nájmu družstevného bytu družstvom

 

1.  Predstavenstvo družstva vypovie nájom členovi družstva – nájomcovi družstevného bytu len z dôvodov uvedených v § 711 Obč. Zákonníka.

 

2.  Pri prideľovaní bytových náhrad družstvo postupuje v zmysle § 712  Obč.  zákonníka v zmysle ďalších zmien a nariadení.

 

3.  V prípade skončenia nájmu dohodnutého na dobu určitú nemá nájomca – užívateľ družstevného bytu právo na náhradný byt, ani na náhradné ubytovanie. Nájomcovi – užívateľovi družstevného bytu stačí pri vyprataní poskytnúť prístrešie.

 

4.  Bytovú náhradu, ak nájomný pomer skončil výpoveďou danou predstavenstvom družstva z dôvodu uvedených v § 711 odst. 1, písm. c,d a e Obč. zák. zabezpečí obec, pokiaľ bytovú náhradu nemôže zabezpečiť družstvo.

 

5.  Zabezpečenie bytovej náhrady, je pre účely týchto stanov predloženie písomného vyhlásenia osoby (fyzickej alebo právnickej), ktorá poskytne náhradný byt alebo náhradné ubytovanie o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo prenájme bytu s osobou, ktorá má vypratať byt.

 

6.  Člen, ktorému bol zrušený nájom k bytu, alebo bol z družstva vylúčený je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od duručenia písomného návrhu o poskytnutí bytovej náhrady. Ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikol.

 

Čl. 52

 

Zabezpečenie riadneho využitia bytov

 

1.    Družstvo dbá, aby družstevné byty, s ktorými hospodári, boli riadne a účelne využívané na bytové účely.

 

2.    Ak družstvo zistí, že člen – nájomca družstevného bytu pridelený byt bez vážnych dôvodov vôbec neužíva, alebo ho užíva len občas, prípadne, že užíva dva byty, vyzve člena – nájomcu družstevného bytu, aby byt riadne využíval, alebo vykonal takú dispozíciu s bytom, ktorá je podľa Stanov prípustná alebo byt odovzdal družstvu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy. V prípade, že člen výzve nevyhovel, družstvo požiada súd o privolenie vypovedať nájom družstevného bytu (spoločný nájom bytu manželov).

  

Čl. 53

 

Nájom a podnájom garáží

 

1.    U garáží financovaných z prostriedkov členov platia primerané ustanovenia o nájme bytov.

 

2.    Nájom a podnájom spoločných priestorov postavených bez finančnej účasti členov upravuje osobitný predpis (Zák. č. 190/96 Z.z. a následné predpisy o nájme a podnájme nebytových priestorov).

 

Čl. 54

 

Zlúčenie a rozdelenie bytu

 

1.    Byt možno zlúčiť so susedným bytom so súhlasom predstavenstva družstva.

 

2.    Predstavenstvo družstva povolí zlúčenie najmä vtedy, ak sa ním dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru členmi domácnosti nájomcu, a ak nie je potrebné poskytnúť bytové náhrady.

 

3.    Byt možno rozdeliť na dva byty len so súhlasom predstavenstva družstva.

 

4.    Predstavenstvo družstva dovolí rozdelenie bytu najmä vtedy, keď sa ním dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru.

 

5.    Súhlas predstavenstva družstva so zlúčením alebo rozdelením bytu nenahrádza povolenie stavebného úradu, ktoré je potrebné podľa osobitných predpisov.

 

6.    V súvislosti so zlúčením alebo rozdelením bytu predstavenstvo družstva súčasne rozdelí náklady a zdroje financovania zlúčených alebo rozdelených bytov a určí výšku členských podielov a zostatok nesplatených investičných úverov pripadajúcich na príslušné byty.

 

Čl. 55

 

Použitie bytu na iné účely ako na bývanie

 

Byt, alebo jeho časť môže člen – nájomca družstevného bytu alebo členovia jeho domácnosti dočasne užívať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom predstavenstva družstva (po predchádzajúcom prerokovaní s výborom členskej samosprávy).

 

Čl. 55a

 

Zmluvy alebo dohody uzatvárané členom družstva v zmysle týchto Stanov s inými fyzickými osobami (čl. 22, 23, 48, 49) musia byť opatrené overenými podpismi zúčastnených strán. To isté platí aj o podpísaní písomného oznámenia o prevode práv a povinností spojených s členstvom v družstve a písomného súhlasu nadobúdateľa členstva. Podpisovanie zmlúv o prevode vlastníctva upravuje osobitný zákon.

Šiesta časť

Orgány družstva

 

Čl. 56

 

Orgány družstva sú:

a)   zhromaždenie delegátov,

b)   predstavenstvo,

c)   kontrolná komisia,

d)   predseda,

e)   členská schôdza samosprávy,

f)    výbor samosprávy.

 

Čl. 57

 

1.   Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva s odbornými predpokladmi pre výkon funkcie, ktorí neboli trestne stíhaní za úmyselný trestný čin ani za trestný čin majetkovej povahy, dovŕšili 25 rokov svojho veku a  sú členovia družstva najmenej 3 roky.

 

2.  Zamestnanec družstva nemôže byť členom predstavenstva a kontrolnej komisie s výnimkou predsedu, pokiaľ je súčasne aj vedúcim organizácie.

 

3.    Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, predseda resp. riaditeľ nesmú byť podnikateľmi ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti ako sú hlavné činnosti družstva podľa čl. 3 ods. 2 stanov, pokiaľ na túto činnosť nemajú poverenie predstavenstva družstva. Toto je potrebné doložiť čestným prehlásením.

 

Čl. 58

 

1.   Orgány družstva sú oprávnené rokovať a rozhodovať v medziach svojej pôsobnosti určenej Stanovami, všeobecne platnými právnymi predpismi a nariadeniami o veciach uvedených na schválenom programe, prípadne aj    o veciach, ktorých prerokovanie orgán dodatočne schválil. Predstavenstvo družstva v každom prípade rokuje a rozhoduje aj o veciach predložených predsedom alebo jeho zástupcom, o ktorých podľa právnych predpisov musí rozhodnúť štatutárny orgán.

 

2.   Orgány družstva s výnimkou predsedu rokujú a rozhodujú kolektívne a na zasadnutie týchto orgánov sa musia pozývať všetci ich členovia.

 

3.  Orgány družstva uvedené v čl. 56 Stanov (Zhromaždenie delegátov, Predstavenstvo, Kontrolná komisia, členská schôdza samosprávy, výbor samosprávy), s výnimkou písm. d (predseda) rozhodujú formou uznesenia. Sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov príslušného orgánu, pokiaľ Stanovy neurčujú inak. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov orgánu prítomných  pri hlasovaní pri dodržaní podmienky, že súčet odovzdaných hlasov pri uskutočnenom hlasovaní v poradí (za, proti, zdržal sa) dosiahol počet rovnajúci sa počtu nadpolovičnej väčšiny všetkých členov príslušného orgánu. Hlasy členov orgánu, ktorí sa zdržali hlasovania sa pripočítajú k hlasom odovzdaným proti návrhu. Pri rovnosti hlasov návrh nie je prijatý.

 

3a. Členská    schôdza    samosprávy    ako    orgán   družstva   nemôže   rozhodovať vo veciach, o ktorých rozhodujú vlastníci na schôdzi  vlastníkov  v  zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

3b. V  bytových  domoch, kde  sú  vlastníci  bytov zároveň členovia družstva v súlade zo zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve  bytov a nebytových priestorov v znení neskorších  predpisov  a  nariadení  ( § 8b ods. 2 písm. g) družstvo   ako  správca domu je  povinné  zvolať  domovú  schôdzu  podľa  potreby  najmenej raz za rok alebo ak o to požiada štvrtina členov – vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 

4.  Pre prijatie uznesenia o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí družstva a o zrušení družstva likvidáciou, je potrebný súhlas dvoch tretín všetkých prítomných delegátov zhromaždenia delegátov družstva. O tomto bode nemôže rozhodovať náhradné zhromaždenie delegátov. 

 

Čl. 59

 

1.    Funkčné obdobie orgánov družstva je 4 roky.

 

2.    Orgány družstva vykonávajú svoju činnosť aj po uplynutí funkčného obdobia – až do zvolenia nových orgánov družstva.

 

3.    Členovia orgánov môžu byť opätovne volení.

 

4.    Členovia orgánov družstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami v rozsahu v akom im tieto boli zverené všeobecne záväznými predpismi a týmito stanovami.. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov, alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva. Ak pri výkone funkcie spôsobia družstvu škodu zodpovedajú za ňu v rozsahu stanovenom v zákone.

 

5.    Nároky družstva zo zodpovednosti za členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo. Voči členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom ňou určeného člena. (§ 251, odst. 1 OZ).

 

6.    Ak je na majetok družstva vyhlásený konkurz, nároky veriteľov družstva voči členom  predstavenstva uplatňuje správca konkurznej podstaty.

  

Čl. 60

 

1.     Ak neplní člen orgánu družstva riadne svoju funkciu, t. j. porušuje všeobecne záväzné právne predpisy a tieto Stanovy, úmyselne spôsobil škodu družstvu alebo je práceneschopný viac ako 6 mesiacov, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil a povolať dňom účinnosti jeho odvolania náhradníka podľa stanoveného poradia. Odvolanie z funkcie je účinné prijatím rozhodnutia príslušného orgánu.

 

2.     Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný písomne oznámiť to orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa končí dňom, keď odstúpenie prerokoval orgán oprávnený na to podľa Stanov. Príslušný orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí   po tom, čo sa o odstúpení dozvedel, najneskôr však do 3 mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované a nastávajú účinky vzdania sa funkcie.

 

3.     Volia sa náhradníci členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie. V prípadoch odvolania alebo vzdania sa funkcie členov orgánov družstva:

a)   u orgánov družstva uvedených v čl. 56 písm. b) a c) Stanov sa povoláva dňom účinnosti ukončenia funkcie náhradník podľa stanoveného poradia. Ak už niet náhradníkov, môže orgán povolať zastupujúceho člena až do doby, keď sa môže vykonať riadna voľba nového člena. Zastupujúci má práva a povinnosti riadneho člena. Ak je orgán družstva ako celok nefunkčný, zvolá predstavenstvo mimoriadne Zhromaždenie delegátov, na ktorom sa vykoná voľba nového orgánu družstva

b)    u orgánov družstva uvedených v článku 56 písm. a), e) a f) Stanov sa na najbližšom zasadnutí orgánu zvolí nový člen orgánu.

 

4. Ustanovenia ods. 3 platia aj v prípade, keď členstvo v orgáne družstva zanikne smrťou.

 

5. Členom orgánov družstva môže byť za výkon funkcie priznaná odmena podľa zásad určených Zhromaždením delegátov družstva, alebo poskytnutá náhrada ušlej mzdy a nákladov spojených s výkonom funkcie.

 

6.  Funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné.

 

7.    Člen orgánu, ktorý  sa  vzdal  funkcie, bol  odvolaný alebo skončil výkon funkcie je

      povinný upozorniť družstvo, ak družstvu  hrozí vznik  škody, aké sú najvhodnejšie

      opatrenia  na odvrátenie škody.

 

Čl. 61

 

1.    Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas.

 

2.    V  orgánoch družstva sa hlasuje verejne. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na tajnom hlasovaní.

3.    V  predstavenstve a v kontrolnej komisii uznesenie možno prijať aj hlasovaním písomne alebo pomocou prostriedkov  oznamovacej techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných. 

4.    Spôsob hlasovania na Zhromaždení delegátov sa určí pri schválení programu rokovania.

 

Čl. 62

 

1.    Orgány družstva rokujú o záležitostiach, ktoré boli uvedené na schválenom programe, prípadne o záležitostiach na prejednávaní, na ktorých sa orgán družstva dodatočne uzniesol.

 

2.    Rokovanie orgánov družstva spočíva v prednesení podnetu na rokovanie, v rozprave a spravidla je zakončené prijatím uznesenia. Rokovanie sa vedie tak, aby bol zistený skutočný stav vecí.

 

 

Čl. 63

 

1. O každej schôdzi orgánu družstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

          a)    dátum, miesto rokovania,

          b)    prijaté uznesenia,

          c)   výsledky hlasovania,

          d)   neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

 

2. Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze orgánu družstva, pozvánka a podklady, ktoré boli priložené k prerokúvaným bodom.

 

3. Každý člen príslušného orgánu má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie.

 

3.    Podrobnosti a postup orgánov pri voľbách a odvolaní, rokovaní a rozhodovaní a overovaní zápisnice upravuje volebný a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje zhromaždenie delegátov družstva.

 

Čl. 64

 

Zhromaždenie delegátov družstva

 

1.    Zhromaždenie delegátov družstva je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia prostredníctvom nimi zvolených delegátov svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolovať činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov družstva plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze.

 

2.    Členovia družstva si priamou voľbou volia svojich zástupcov – delegátov na zhromaždenie delegátov podľa kľúča, ktorý stanoví zhromaždenie delegátov.

 

3.    Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov družstva patrí:

a)   prijímať a meniť Stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok, ak to bolo v programe  členskej schôdze delegátov,

b)   voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie ,

c)   voliť náhradníkov členov predstavenstva kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, odvolaných, resp. zomrelých členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

d)   prerokúvať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

e)   rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľovať zásady hospodárenia, riadnu individuálnu účtovnú závierku a rozhodovať o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty o obmedzení a sdcudzení majetku družstva,

f)    rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

g)   rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

h)  rozhodovať o premene, rozdelení, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou,

i)    určovať zásady pre stanovenie výšky pre stanovenie zálohového výmeru za užívanie družstevného bytu, nebytového priestoru a spôsob jej vyúčtovania a platenia,

j)    určovať volebné obvody delegátov, počet delegátov na najbližšie volebné obdobie (a podmienky voľby delegátov, pričom platí zásada, že jedna samospráva má aspoň jedného delegáta) podľa kľúča určeného zhromaždením delegátov,

k)   schvaľovať štatúty fondov družstva.

l)    rozhoduje o zmene právnej formy družstva.

         m)   rozhodovať o orgánoch družstva, ich zriadení a zložení

n)   schvaľovať zmluvy o výkone funkcie medzi družstvom a členom orgánu  družstva  pri zariaďovaní záležitostí družstva

o)    navrhovať a voliť zástupcu družstva do orgánov záujmového združenia SZBD a zástupcu na rokovania týchto orgánov.

 

4.  Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov družstva patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva   a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradila.

 

5.   Zhromaždenie delegátov družstva môže na návrh člena a kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo Stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynul viac ako 1 rok.

 

6. Zasadnutie ZD je neverejné s výnimkou účasti osôb pozvaných Predstavenstvom OSBD   Dolný Kubín.

 

Čl. 65

 

1. Schôdzu Zhromaždenie delegátov družstva zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

 

2. Mimoriadne zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne:

a)   jedna tretina členov družstva,

b)   jedna tretina delegátov,

c)   kontrolná komisia,

d)  nadpolovičná väčšina predsedov samospráv (§ 239 OZ)

 

3. Program rokovania Zhromaždenia delegátov musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr 8 dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania, spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály. Pokiaľ je Zhromaždenie delegátov zvolané v zmysle čl. 69 ods. 3 týchto Stanov, v programe musí byť zahrnutý bod, ktorý je dôvodom zvolania.

 

4. Na rokovanie Zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa na členskej schôdzi delegátov zúčastňujú s hlasom poradným, pokiaľ nie sú zvolení ako delegáti. Na Zhromaždení delegátov, kde sa uskutočňujú riadne alebo doplňovacie voľby, sú pozývaní všetci samosprávami navrhnutí kandidáti do predstavenstva a kontrolnej komisie.

 

5.  Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

 

6.  Podľa  § 239  odstavec 8  Obchodného  zákonníka,  ak Zhromaždenie  delegátov  nie je  schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné Zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa toto malo konať. Náhradné rokovanie Zhromaždenia delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 odst. 3  Obch. zák. (prítomnosť nadpolovičnej väčšiny),  t. j.  rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.

 

Čl. 66

 

1.   Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami družstva. Návrh na súd môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenia prijalo, alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do 1 mesiaca od konania zhromaždenia delegátov.

 

2.   Návrh možno na súd podať len do 1 mesiacov odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

  

Čl. 67

 

Predstavenstvo

 

1.    Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, Stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov. Predstavenstvo môže pre organizovanie a riadenie bežnej činnosti družstva vymenovať riaditeľa. Riaditeľa odvoláva predstavenstvo.

 

2.    Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jej rokovania.

 

3.    Počet členov Predstavenstva je vždy nepárny. Predstavenstvo má 7 členov a po  jednom náhradníkovi za každý volebný obvod.

 

4.    S  členom predstavenstva družstvo uzatvára družstvo zmluvu o výkone funkcie pri  zariaďovaní záležitostí družstva, vyplývajúce mu z funkcie so stanovením odmeny podľa zásad určených predstavenstvom družstva v súlade s rozpočtom na príslušný rok. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje Zhromaždenie delegátov družstva.

 

5.    Členovi predstavenstva družstva na základe zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej v zmysle § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka prislúcha za výkon jeho funkcie mesačná ( polročná) odmena v zmysle zásad schválených Zhromaždením delegátov. Členovi predstavenstva prislúcha okrem odmeny aj náhrada preukázateľne vzniknutých nutných hotových výdavkov v súvislosti s výkonom funkcie.

 

6.    Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade, alebo súrodencami.

 

7.    Predstavenstvo volí a odvoláva zo svojich členov predsedu  a podpredsedu družstva. O spôsobe voľby rozhoduje predstavenstvo samé.

 

8.    Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

 

9.    Schôdze predstavenstva sa môžu zúčastniť s hlasom poradným členovia kontrolnej komisie a zástupcovia odborovej organizácie pracovníkov družstva.

 

10. Spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou navrhne predstavenstvo Zhromaždeniu delegátov aj spôsob rozdelenia a použitia zisku, prípadne spôsob úhrady  straty.

 

11. Za neplnenie povinnosti vplývajúcich z týchto Stanov, dáva predstavenstvo členovi družstva výstrahu, ktorá zakladá možnosť následného vylúčenia člena z družstva.

 

12. Predstavenstvo schvaľuje  organizačné normy družstva, vrátane štatútov a smerníc.

 

13. Predstavenstvo organizuje výberové konanie riaditeľa družstva.

 

14. Závery prijaté na poradách predsedov samospráv majú pre predstavenstvo odporúčajúci charakter.

 

15. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky  skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a  jeho členov.

 

16. Odstupujúce Predstavenstvo je povinné bez zbytočných prieťahov a načas, najneskôr do 30 dní vykonať všetky úkony spojené s ukončením funkčného obdobia.

 

Čl. 68

 

1.    Za  predstavenstvo  koná  navonok  predseda  a  podpredseda  družstva,   alebo   iný   člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Družstvo zastupuje a  zaň sa podpisuje predseda predstavenstva alebo podpredseda a jeden  z ďalších členov predstavenstva. 

 

2.    Členovia alebo pracovníci družstva sú oprávnení robiť menom družstva právne úkony nutné na splnenie uložených úloh iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom, alebo ak je to v obchodnom styku obvyklé.

 

3.    Predstavenstvo  môže na základe plnomocenstva poveriť zastupovaním družstva aj iné  fyzické a právnické osoby.

 

4.    Schôdzu predstavenstva zvoláva a riadi predseda (podpredseda), prípadne poverený člen  predstavenstva.

 

5.    Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

 

6.    Predstavenstvo riadi svoju činnosť uzneseniami. Členovia predstavenstva môžu podpísať právny úkon za družstvo len po schválení príslušného uznesenia.

 

7.    Členovia Predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva. (§ 243a, odst. 1 Obch. zák.)

 

8.    Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie Zhromaždenia delegátov. To neplatí, ak je uznesenie Zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi, alebo Stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila. 

 

9.    Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva, alebo uzatvorí s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku a to len ak s tým vysloví súhlas Zhromaždenie delegátov.

 

10. Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ družstva ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku družstva. Ustanovenia odst. 4 a 6 sa použijú primerane. Nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva nezanikajú ak sa družstvo vzdá nárokov na náhradu škody, alebo uzatvorí s členom orgánu dohodu o urovnaní.

 

11. Predstavenstvo uzatvára zmluvy o prevode družstevného bytu do vlastníctva členom, nájomcom.

 

12. Predstavenstvo uzatvára s predsedom družstva pracovnú zmluvu v zmysle § 7, ods. 3 Zákonníka práce, pokiaľ na riadenie bežnej činnosti družstva nie je vymenovaný riaditeľ.

 

13. Predstavenstvo rozhoduje:

a)    o pridelení družstevného bytu (garáže) podľa schváleného poradovníka,

b)    o pridelení bytov mimo poradovníka podľa čl. 34 ods. 2,

c)    o zrušení svojho právoplatného rozhodnutia o pridelení družstevného bytu,

      podľa čl. 36

d)    o uzatváraní nájomných zmlúv o nájme družstevných bytov podľa čl. 39,

e)    o udelení súhlasu s dohodou o výmene bytu podľa čl. 49,

f)     o udelení súhlasu s dohodou o podnájme družstevného bytu alebo jeho časti podľa čl. 48,

g)    o uzatvorení dohody o zániku nájmu podľa čl. 50 ods. 1 písm. b, s členom – nájomcom družstevného bytu (garáže)

h)   o uzatváraní nájomných zmlúv o nájme družstevných bytov podľa čl. 39,

i)     o zrušení nájmu družstevného bytu podľa § 711 Občianskeho zákonníka,

j)     o pridelení bytovej náhrady podľa § 712, § 712a Občianskeho zákonníka,

k)    o prijatí za člena družstva podľa čl. 5 ods. 1 týchto Stanov

l)     o vylúčení člena podľa čl. 25 týchto Stanov

 

14. Schodok FOaÚ ekonomickej jednotky (bytového domu) je neprípustný. V prípade, že taká situácia nastala a vykazovaný schodok je vyšší ako je jeho dvojmesačná tvorba FOaÚ je Predstavenstvo na návrh príslušného úseku družstva povinné uložiť príslušnej ekonomickej jednotke povinnosť v súlade s odstavcom 1 §-u 10 zákona č. 182/93 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadení schváliť zvýšenie preddavku do FOaÚ podľa §-u 14 zákona č. 182/93 Z. z. tak, aby bol schodok vyrovnaný do jedného roka od zmeny výšky úhrad. Vo zvýšených úhradách sa pokračuje až do vypočítanej výšky rezervy fondu príslušnej ekonomickej jednotky.  

 

 

Čl. 69

 

Kontrolná komisia

 

1.  Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.

2.   Kontrolná komisia predkladá na záverečné hodnotenie výsledkov hospodárskej činnosti družstva za príslušné obdobie písomné stanovisko, vrátane vyjadrenia k účtovnej závierke a navrhnutému rozdeleniu zisku alebo úhrady straty družstva.

Zároveň kontrolná komisia predloží písomné stanovisko k navrhovaným ukazovateľom plánu na nasledujúci rok.

 

3. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenia nápravy. V prípadoch, ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho zhromaždenia delegátov družstva.

 

4. Kontrolná komisia je oprávnená požiadať od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárení a postavení družstva a jeho členov.

 

5. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnene žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

 

6. Členovia Kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva.

 

7. Členovia Kontrolnej komisie, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen Kontrolnej komisie nezodpovedá za škodu ak preukáže, že          pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia Kontrolnej komisie nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie Zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami družstva.

 

8.    Dohody medzi družstvom a členom Kontrolnej komisie obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena Kontrolnej komisie sú zakázané. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom Kontrolnej komisie alebo uzatvorí s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku a to len, ak s tým vysloví súhlas Zhromaždenia delegátov.

Čl. 70

 

1.  Kontrolná komisia má 5 členov a po jednom náhradníkovi za každý volebný obvod.

 

2.  Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda alebo poverený člen kontrolnej komisie, podľa potreby  - najmenej  1 x za dva mesiace.

 

3.  Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi predstavenstva manželmi, príbuzní v priamom rade, alebo súrodencami. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva a pracovníci družstva.

 

4.  Kontrolná komisia volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu. O spôsobe voľby rozhoduje sama.

 

5.  Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných kontrol revízií, ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.

 

Čl. 71

 

Predseda

 

Predseda je orgánom družstva. Jemu prislúcha:

a)   organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva,

b)   rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v Stanovách,

c)   riadiť bežnú činnosť družstva ak na riadenie bežnej činnosti družstva nie je vymenovaný riaditeľ.

Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu.

 

Čl. 71a

 

Uplatnenie nárokov družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu.

 

1. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje Predstavenstvo. Voči členom Predstavenstva uplatňuje nároky družstva Kontrolná komisia prostredníctvom ňou určeného člena ( § 251, ods. 1 Obch. zák.)

 

2. Každý člen družstva je oprávnený podať v mene družstva žalobu na náhradu škody proti členovi Predstavenstva, ktorý zodpovedá družstvu za ním spôsobenú škodu a žalobu o splatenie vkladu proti členovi družstva, ktorý je zo zaplatením vkladu v omeškaní, ak Predstavenstvo rozhodlo o jeho vylúčení. Iná osoba ako člen družstva, ktorý žalobu podal alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony za družstvo alebo v jeho mene. ( § 251, ods. 2 Obch. zák.)

 

4.    Členovia družstva, ktorí uplatnia v mene družstva nároky podľa bodu 2 tohto článku Stanov, sú povinní znášať trovy súdneho konania za družstvo. Ak je družstvu priznaná náhrada trov konania ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov je povinný uhradiť ju členovi družstva, ktorý uplatňoval nároky za družstvo. ( § 251, ods. 3 Obč. zák.)

Čl. 72

 

Organizovanie práce predstavenstva

 

1. V tejto činnosti predseda:

a)   zvoláva, organizuje a riadi schôdzu predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania, rozhoduje o ďalších účastníkoch rokovania,

b)   koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,

c)   podpisuje s ďalšími členmi predstavenstva právne úkony, pre ktoré je predpísaná forma.

 

2. V čase neprítomnosti predsedu jeho činnosti uvedené v čl. 71 odst. 1, písm. a.), b.) a v čl. 72, odst. 1 vykonáva podpredseda a činnosti uvedené v čl. 71, písm. c.) vedúci zamestnanec určený organizačným poriadkom.

 

Čl. 74

 

Riadenie bežnej činnosti družstva

 

1.    Ak je predseda pracovníkom družstva, riadi jeho činnosť v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno-právnych a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2.    Pracovný pomer predsedu vzniká voľbou v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce určeným na nástup do funkcie, pokiaľ pred zvolením do funkcie už nebol v pracovnom pomere s družstvom. Pre skončenie tohto pracovného pomeru platia inak ustanovenia Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru dojednaného pracovnou zmluvou.

 

3.    Po zvolení predsedu družstva, ktorý organizuje a riadi činnosť družstva, predstavenstvo uzavrie v mene družstva s predsedom družstva pracovnú zmluvu (§ 7, odst.3 a § 43 Zákonníka práce).

 

4.    V prípade skončenia funkcie predsedu družstva, s ktorým bola uzavretá pracovná zmluva v zmysle § 7, ods. 3 a § 43 Zákonníka práce (odvolaním, skončením funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie a pod.), prestáva predseda spĺňať predpoklady stanovené Obchodným zákonníkom na výkon práce a družstvo sa    s ním buď dohodne na zmene dohodnutých pracovných podmienok alebo s ním skončí pracovný pomer pre nespĺňanie predpokladov ustanovených právnym predpisom na výkon funkcie podľa § 63, ods. 1., písm. d.) Zákonníka práce.

 

 

 

 

 

 

Čl. 75

 

Riaditeľ družstva

 

1.    Ak nie je predseda pracovníkom družstva, riadi bežnú činnosť družstva riaditeľ menovaný a odvolávaný predstavenstvom družstva. Riaditeľ okrem toho organizačne zabezpečuje rokovanie predstavenstva a zhromaždenia delegátov.

 

2.    Riaditeľ riadi pracovný kolektív družstva v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno-právnych predpisov.

 

3.    Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia zastupuje vedúci pracovník družstva určený organizačným poriadkom.

 

4.    Riaditeľ riadi a organizuje bežnú činnosť družstva.

 

5.    Riaditeľ riadi pracovníkov družstva v postavení štatutárneho orgánu zamestnávateľa v zmysle pracovno-právnych predpisov, po prerokovaní a schválení  v predstavenstve vydáva organizačný poriadok.

 

6.    Plní úlohy podľa poverenia a splnomocnenia predstavenstva, v prípade udelenia prokúry je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým dochádza pri činnosti družstva v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

 

Čl. 76

 

Samospráva

 

1.    Domová samospráva sa zriaďuje  rozhodnutím Predstavenstva v súlade s ustanovením  § 237, písm. d) Obchodného zákonníka.

 

2.    Domová samospráva ako orgán družstva združuje členov bytového družstva podľa jednotlivých bytových domov ( t. j. členov nájomníkov družstevného bytu, členov vlastníkov bytu, členov vlastníkov nebytových priestorov), a plní úlohy bytového družstva, ktoré tejto samospráve boli zverené Stanovami družstva.

 

3.    Orgány družstva, ktoré zabezpečujú činnosť samosprávy, sú:

      a) členská schôdza samosprávy,

 b) výbor samosprávy.

 

4.    Samospráva, resp. členská schôdza samosprávy voči predsedovi samosprávy a výboru samosprávy plní kontrolnú funkciu.

 

5.    Do kompetencie samosprávy nepatria činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, tieto činnosti sú zabezpečované vlastníkmi. O týchto záležitostiach rozhoduje schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade s § 14 zákona č. 182/1993 Z. z., v znení neskorších predpisov a zariadení.

 

 

Čl. 77

 

Členská schôdza samosprávy

 

1. Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prerokúvajú záležitosti v okruhu pôsobnosti samosprávy a oboznamujú sa s činnosťou a celkovým stavom družstva.

 

2. Členská schôdza samosprávy najmä:

a)    rozhoduje o spôsobe zabezpečovania úloh, ktoré jej boli uložené v súlade  s hlavnými smermi činnosti družstva,

b)    volí predsedu samosprávy, podpredsedu samosprávy a členov výboru samosprávy v počte minimálne 3 členov, 

c)    prejednáva a schvaľuje správy výboru samosprávy jeho činnosti a správy delegátov o výkone ich funkcie na zhromaždenie delegátov,

d)    volí delegátov a ich náhradníkov na zhromaždenie delegátov podľa zásad a v počte určenom zhromaždením delegátov družstva,

e)    prejednáva a schvaľuje správy výboru samosprávy a jeho činnosti,

f)     odvoláva delegátov pred uplynutím funkčného obdobia, v odôvodnených prípadoch tiež odvoláva členov výboru samosprávy,

g)    predkladá predstavenstvu návrhy na vylúčenie člena z družstva podľa článku 28 písm. c), d) a e) týchto Stanov.

 

3. Domová samospráva ako orgán družstva nemôže nahrádzať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 

4. V prípade prevedenia všetkých bytov v dome do vlastníctva členov, pričom všetci vlastníci sú zároveň aj členmi družstva je možné schôdzu samosprávy zlúčiť so schôdzou vlastníkov, pričom musia byť dodržané podmienky pre zvolanie a rozhodovanie upravené zákonom č. 182/1993 Z. z., v znení neskorších predpisov. V zápise zo schôdze musí byť oddelene uvedené, v ktorých otázkach a ako rozhodovali prítomní členovia družstva o záležitostiach družstva a oddelene, v ktorých otázkach a ako rozhodovali ako vlastníci v súlade s § 14 zákona č. 182/1993 Z. z., v znení neskorších predpisov.

 

5. V pôsobnosti členskej samosprávy, kde počet bytov v dome presahuje 70 bytových jednotiek je možné na základe predchádzajúceho súhlasu členov vykonať čiastkové členské schôdze za nasledovných podmienok:

         -      program rokovania čiastkových schôdzí musí byť rovnaký

         -      totožný predkladaný návrh na prijatie uznesenia

         -     uznesenie je prijaté, ak za prijatie uznesenia hlasovala nadpolovičná  

                väčšina prítomných členov na čiastkových schôdzach ( t. j. súčet  hlasov 

                za  prijatie uznesenia   z  čiastkových   schôdzí   tvorí   nadpolovičnú  

                väčšinu   členov v dome).   

 

 

 

 

 

 

Čl. 78

 

Zvolávanie členskej schôdze samosprávy

 

1.    Členskú schôdzu samosprávy zvoláva výbor samosprávy podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.

 

2.    P-OSBD Dolný Kubín zvoláva členskú schôdzu samosprávy v prípade, ak o to požiada:

a)   jedna tretina všetkých členov samosprávy

b)   predstavenstvo družstva.

 

3.    Ak nevyhovie výbor samosprávy žiadosti podľa odst. 2 do jedného mesiaca, je predstavenstvo oprávnené zvolať členskú schôdzu samosprávy samo.

 

4.    Členskú schôdzu samosprávy vedie predseda alebo poverený člen výboru samosprávy. V prípade, že členskú schôdzu samosprávy zvolalo predstavenstvo, vedie ju poverený člen predstavenstva.

 

5.    O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení minimálne 10 dní vopred písomnou formou. Pozvánku nemôže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach v okruhu pôsobnosti samosprávy. Výsledok hlasovania z členskej schôdze sa oznamuje do 8 dní spôsobom v dome obvyklým.

 

6.    Pozvánka na členskú schôdzu samosprávy musí obsahovať:

a)    dátum a miesto konania schôdze,

b)    program rokovania,

c)    upozornenie, že ak počet zúčastnených členov neumožňuje hodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.

 

Čl. 79

 

1. V prípade, ak počet zúčastnených členov neumožňuje hodinu po začatí členskej schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.

 

2. Ak nie je v hodine uvedenej pre konanie členskej schôdze samosprávy prítomná nadpolovičná väčšina členov, môže sa konať o 15 minút neskoršie. V tom prípade je členská schôdza spôsobilá uznášať sa za počtu najmenej 3 členov samosprávy. Môže však rokovať aj rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli uvedené      na programe rokovania. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovali dve tretiny prítomných členov. Toto neplatí pri rozhodovaní podľa čl. 77, odst. 2, písm. g.).

 

Čl. 80

 

1.  Užívateľ, resp. vlastník bytu (garáže) sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy, ktorej je členom.

 

2. Právo účasti na členských schôdzach samosprávy, ktorej sú členmi, majú obidvaja manželia – spoloční členovia. Patrí im spoločne jeden hlas. Do výboru samosprávy môže byť zvolený ktorýkoľvek z nich. Za delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený len jeden z manželov – spoločných členov na jednej z členských schôdzí samospráv.

 

3. Užívateľ, resp. vlastník bytu (garáže), ktorý má v tom istom družstve individuálne členstvo súčasne je jeho členom na základe spoločného členstva manželov, má z obidvoch týchto členstiev, pokiaľ sú v jednej členskej samospráve, spoločnej s druhým manželom – spoločným členom len jeden hlas. Pokiaľ jeho individuálne členstvo a spoločné členstvo manželov, ktorého je účastníkom, sú v okruhu pôsobnosti rôznych samospráv, riadi sa právo jeho účasti na členských schôdzach samospráv a pasívne volebné právo podľa odst. 1 a 2.

 

4. Zásada účasti užívateľa, resp. vlastníka bytu (garáže), u ( manželov – spoločných členov ) na členských schôdzach samospráv, ako aj zásada jedného hlasu a pasívneho volebného práva uvedená v odst. 1 – 4 platí pre všetky druhy okruhov pôsobnosti samospráv.

 

5. V prípade, že sa člen nemôže členskej schôdze zúčastniť osobne, môže:

a)    určiť svojho zástupcu z radov ďalších bývajúcich v byte ( rodinný príslušník, podnájomník a pod.). Takýto zástupca sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy s hlasom poradným,

b)    písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Takýto splnomocnenec sa zúčastňuje členskej schôdze s hlasom rozhodujúcim.

 

5.    Na schôdzi vlastníkov bytov za neprevedené byty vo vlastníctve družstva vlastníka – bytové družstvo zastupuje predseda družstva, poverený člen Predstavenstva, prípadne predstavenstvom splnomocnený pracovník družstva, ktorý má za každý neprevedený byt jeden hlas.

 

Čl. 81

 

Výbor samosprávy

 

1. Výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy.

 

2. Výbor samosprávy najmä:

a.)      plní úlohy na úseku predmetu činnosti družstva v okruhu spadajúceho do okruhu pôsobnosti samosprávy,

b.)      sleduje technický stav objektov strediska bytového hospodárstva, upozorňuje družstvo na potreby vykonania opráv a údržby, spolupracuje pri ich zabezpečení,

c.)      stará sa o kultúru bývania a ochranu životného prostredia v okruhu pôsobnosti samosprávy,

d.)      dbá na dodržiavanie domového poriadku a zásad slušnosti medzi členmi užívajúcimi družstevný majetok, alebo spoločný majetok členov vlastníkov bytov v okruhu pôsobnosti samosprávy,

e.)      oboznamuje členskú schôdzu samosprávy s výsledkami hospodárenia jednotlivých ekonomických jednotiek bytového hospodárstva s ročným vyúčtovaním nájomného a plnenia poskytovaného s užívaním bytu,

f.)       informuje predstavenstvo o svojej činnosti a stave samosprávy a členskú schôdzu samosprávy o svojej činnosti a činnosti družstva,

g.)      oboznamuje členskú schôdzu s menami členov, ktorí neplatia úhrady za užívanie a plnenia spojené s užívaním,

h.)      vyjadruje sa k návrhu predstavenstva na vylúčenie člena z družstva, prípadne vylúčenie navrhuje.

 

3. V prípade prevedenia všetkých bytov v dome do vlastníctva členov, pričom všetci vlastníci sú zároveň aj členmi družstva, je možné kompetencie výboru členskej samosprávy zlúčiť s kompetenciami domového výboru vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pričom musia byť dodržané podmienky pre rozhodovanie upravené zákonom č. 182/1993 Z. z., v znení neskorších predpisov. Potom výbor samosprávy aj:

a)    podľa pokynov technického úseku družstva zostavuje návrh hospodárskeho plánu v členení na jednotlivé ekonomické jednotky strediska bytového hospodárstva a po jeho prerokovaní členskou schôdzou samosprávy, domovou schôdzou vlastníkov ho predkladá družstvu na jeho realizovanie,

b)    zabezpečuje vykonanie svojpomocných opráv a údržby bytového domu v súlade s príslušnými smernicami družstva v ich platnom znení, priebežne kontroluje tvorbu a čerpanie FOaÚ,

c)    predkladá členskej schôdzi samosprávy, domovej schôdzi vlastníkov návrhy o prípadnom odchylnom spôsobe úhrady opráv v byte a o úhrade nákladov spojených  s hydrostatickým vyregulovaním rozvodov tepla a montážou meračov UK, TÚV, SV, výmeny okien a pod.

d)    vyslovuje súhlas s čerpaním prostriedkov z FOaÚ, s výnimkou čerpania prostriedkov za opravy a údržbu vyhradených technických zariadení, bez takéhoto súhlasu družstvo nesmie čerpať z FOaÚ žiadne finančné prostriedky s výnimkou, ak by tento nesúhlas bol v rozpore so všeobecne platným právnym predpisom, stanovami družstva alebo zmluvou o výkone správy.

 

 

Čl. 82

 

1.    Výbor samosprávy má minimálne 3 členov, pričom sa musí dodržať zásada nepárneho počtu.

 

2.    Výbor samosprávy volí z členov samosprávy tak, aby členovia výboru samosprávy neboli medzi sebou  alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.

 

Čl. 83

 

1.    Zasadnutie výboru samosprávy zvoláva jeho predseda podľa potreby, najmenej však jedenkrát za 3 mesiace. V dobe zaneprázdnenia, alebo neprítomnosti predsedu, zastupuje ho podpredseda alebo iný poverený člen výboru samosprávy.

 

2.    O zvolaní výboru samosprávy a programe rokovania musia  byť členovia výboru upovedomení obvyklým spôsobom, najmenej tri dni pred jej konaním.

 

3.    Ak nie je zvolený výbor samosprávy, alebo aj ak si neplní svoje povinnosti, zabezpečuje plnenie jeho úloh predstavenstvo prostredníctvom povereného pracovníka. Zvýšené náklady s tým spojené sa hradia na ťarchu ekonomických jednotiek bytového hospodárstva príslušnej samosprávy.

 

4.    Výbor samosprávy prerokúva veci, ktoré sú na programe spravidla na základe písomných podkladov. O prednesenom návrhu rozhoduje uznesením. Veci zaradené na prerokovanie predkladá a odôvodňuje stanovený člen, ktorý podáva aj návrh uznesenia.

 

5.    Rovnopis zápisnice predkladá výbor samosprávy družstvu.

 

6.    Predseda a výbor samosprávy je výkonným orgánom samosprávy. Predseda výboru samosprávy organizuje a riadi činnosť výboru samosprávy a dbá o udržiavanie pravidelného styku výboru samosprávy s družstvom.

 

Čl. 84

Pomocné orgány

 

1.    Na zabezpečenie svojej činnosti môžu orgány družstva vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich zriadil.

 

2.    Úlohy pomocných orgánov určuje orgán, ktorý ich zriadil.

 

3.    Ak je pomocný orgán menovaný, jeho členom môže byť i nečlen družstva.

 

 

Siedma časť

 

HOSPODÁRENIE DRUŽSTVA

 

Čl. 85

 

Financovanie činnosti družstva

 

1.    Majetkom družstva sa rozumejú veci, ku ktorým má družstvo vlastnícke právo a majetkové práva, ktoré družstvo nadobudlo, majetok družstva sa vytvára združením  prostriedkov členov  a z výsledkov činnosti družstva, prípadne iných zdrojov.

 

2.    Družstvo je povinné spracovať svoj majetok so starostlivosťou riadneho hospodára a je za toto hospodárenie plne zodpovedné členom.

 

3.    Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných z hospodárenia s  bytovým a nebytovým fondom a z ostatnej hospodárskej činnosti, príp. z iných zdrojov.

 

4.    Družstvo na zabezpečenie svojho hospodárenia vytvára príslušné fondy, ktoré schvaľuje  zhromaždenie delegátov.

 

Čl. 86

 

Bytové hospodárstvo

 

1.   Základným ekonomickým strediskom bytového hospodárstva je samostatne financovaný objekt  podľa čl. 76, odst. 2.

 

2.   Činnosť strediska bytového hospodárstva sa financuje z predpisu zálohového výmeru za užívanie bytov , garáži a spoločných priestorov.      

 

3.   Predpis zálohového výmeru určuje predstavenstvo družstva tak, aby jeho výška kryla nevyhnutné potreby prevádzky a správy bytového (nebytového) fondu za príslušné obdobie s výmimkou preddavkov do fondu opráv a údržby, ktorých výška sa upravuje v súlade so Smernicou č. 5/2001 O tvorbe a čerpaní finančných prostriedkov z fondu opráv a údržby v znení jej neskorších zmien a doplnkov schválených Zhromaždením delegátov .

 

4.   Zálohové platby za plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytov(nebytových priestorov) vyúčtuje družstvo podľa zásad stanovených zhromaždením delegátov.

 

5.    Prebytok alebo schodok z hospodárenia základnej ekonomickej jednotky strediska bytového hospodárstva sa každoročne vysporiada  podľa článku 43 ods. 4.

 

Čl. 87

 

Ostatné  hospodárenie

 

1.    Príjmy na úhradu nákladov a výdavkov ostatného hospodárenia získava družstvo najmä zo služieb za realizáciu výkonov, z príspevkov na správu, zo zápisného a iných príspevkov príp. z ďalších zdrojov.

 

2.    Náklady ostatného hospodárenia sú náklady ktoré, vznikajú mimo strediska bytového hospodárstva.

 

3.    Zo zisku ostatného hospodárenia hradí družstvo prednostne svoje povinnosti voči štátu. Zvýšený zisk použije družstvo podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov na pridelenie do nedeliteľného fondu, príp. iných fondov.

 

4.    Stratu z ostatného hospodárenia hradí družstvo:

-  z nedeliteľného fondu

-  rozvrhnutím na členov v rovnakom pomere ako je uvedené v ods. 3  pričom sa člen podieľa na tejto strate maximálne  do výšky  základného  členského vkladu t.j. 33,20 €.

 

 

 

Čl. 88

 

Fondy družstva

 

1.    Družstvo vytvára:

a)    Kapitálové fondy :

-    Základné imanie

-    Fond základných členských vkladov

-  Fond členských podielov

            -  Fond družstevnej výstavby / štátny príspevok, úmor /

                     

b)    Fondy zo zisku :

-   Nedeliteľný fond

-     Fond reprodukcie hmotného majetku

-     Havarijný fond

-     Sociálny fond

 

c)    Fondy ako cudzie zdroje :

-   Fond údržby a opráv bytového fondu

 

2.  Tvorba a použitie fondov a fondu opráv a údržby bytového fondu sa riadi platnými právnymi predpismi, týmito Stanovami a uzneseniami najvyššieho orgánu družstva.

Čl. 89

 

Základné imanie

 

1.  Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov podľa čl. 19, odst. 1.

 

2.  Zapisované základné imanie družstva je 16 600 €.

 

Čl. 90

 

Nedeliteľný fond

 

1.  Družstvo povinne vytvára nedeliteľný fond podľa rozhodnutia Zhromaždenia  delegátov. Tento fond bude družstvo dopĺňať podľa potreby z ročného čistého zisku podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov.

 

2. Zdroje nedeliteľného fondu sa použijú na krytie straty družstva.

 

3. Zdroje nedeliteľného fondu sa nesledujú na zvlášnom účte.

 

4. Nedeliteľný fond sa nemôže za trvania družstva použiť na rozdelenie medzi členov.

 

Čl.  91

 

Fond základných členských vkladov

 

1.  Základný   členský   vklad   je   podmienkou   trvania   členstva  v  družstve. Výška

     základného členského vkladu je uvedená v čl. 5, odst. 1.

2.  Prostriedky  uložené  na   fonde  základných    členských    vkladov   sú   súčasťou

     vyrovnávacieho podielu podľa čl. 31.  Základný  členský vklad nie je možné použiť         

     na vyrovnanie nedoplatkov.

 

Čl. 92

 

Fond členských podielov

 

1.  Fond členských podielov tvorí sa z peňažného plnenia na členský podiel zhodnocovaného o splatený investičný úver poskytnutý na družstevnú výstavbu.

 

2.  Určenie výšky členského podielu a jeho použitie upravuje čl. 20.

 

3.  Zdroje členských podielov sa použijú na čiastočnú úhradu pri prevode družstevného bytu do vlastníctva jeho nájomcu podľa platných predpisov.

 

4.  Fond členských podielov sa eviduje podľa jednotlivých ekonomických jednotiek bytového hospodárstva (bytových objektov) a v rámci nich podľa jednotlivých členov.

 

5.  Prostriedky uložené na fonde členských podielov sú súčasťou vyrovnávacieho podielu za podmienok uvedených v čl. 31.

 

Čl. 93

 

Fond družstevnej bytovej výstavby

 

1.    Fond  družstevnej bytovej výstavby sa tvorí z poskytnutých štátnych príspevkov   na družstevnú výstavbu. Ďalej sa tvorí aj z príspevkov iných právnických osôb, ktoré sa združujú na družstevnú výstavbu resp. za účelom vybudovania nebytových vstavaných  zariadení.

 

2.    Prostriedky fondu sa použijú na čiastočnú úhradu pri prevode družstevného bytu do  vlastníctva nájomcu.

 

3.    Prostriedky fondu sa použijú na úhradu nákladov spojených s družstevnou výstavbou.

 

4.    Fond družstevnej výstavby sa eviduje podľa jednotlivých ekonomických jednotiek 

     strediska bytového hospodárstva (bytových objektov).

 

Čl. 94

 

Fond  opráv a údržby bytového fondu.

 

1.    Tvorbu a čerpanie finančných prostriedkov z fondu opráv a údržby upravuje smernica č. 5/2001 o tvorbe a čerpaní finančných prostriedkov z fondu opráv a údržby v znení jej neskorších zmien a doplnkov schválených Zhromaždením delegátov.

 

2.    Fond sa vedie na osobitnom účte a v analytickom členení podľa jednotlivých ekonomických jednotiek.

 

3.    Prostriedky fondu jednotlivých ekonomických jednotiek nemožno použiť a financovanie nákladov iných ekonomických jednotiek.

 

4.    Pre členov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a nečlenov družstva, družstvo spravuje nimi tvorený fond prevádzky, údržby a opráv. Spôsob tvorby a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami tohto fondu sa určí v zmluve o výkone správy. (§ 8 Zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov).

 

Čl. 95

 

Sociálny fond

 

Sociálny fond sa tvorí zo zisku podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov. Jeho čerpanie sa riadi Kolektívnou zmluvou.

Čl. 96

 

Fond krátkodobých výpomocí

 

1.    Fond sa tvorí  transformáciou z Ostatných kapitálových fondov a z iných zdrojov presne nešpecifikovaných (napr. dary, vklady a pod.)

 

2.    Prostriedky fondu je možné použiť na preklenutie dočasnej platobnej neschopnosti bytového domu v správe OSBD Dolný Kubín s max. dobou splatnosti 1 rok.

 

3.    Fond je možné čerpať len na účel stanovený v bode 2. na základe písomnej žiadosti nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov bytového domu. 

 

4.    Súhlas a podmienky čerpania schvaľuje Predstavenstvo OSBD Dolný Kubín uznesením.

Čl. 97

                                                            

Zabezpečovacie fondy

Ruší sa.

Čl. 98

 

Rezervný fond

Ruší sa.

Čl. 99

 

Fond reprodukcie hmotného majetku

 

1.  Fond je tvorený :

a)   prídelmi z výsledku hospodárenia družstva, na základe rozhodnutia Zhromaždenia delegátov

b)   z odplatného predaja hmotného majetku

          c)   z iných zdrojov.

 

2.  Čerpanie fondu schvaľuje predstavenstvo a následne informuje Zhromaždenie delegátov.                                                      

Čl. 100

 

Havarijný fond

 

Družstvo tvorí havarijný fond prídelom z čistého zisku a splátkami z poskytnutých finančných výpomoci blokov. Čerpanie fondu sa riadi smernicou č. 4/2001 o poskytovaní finančných prostriedkov z havarijného fondu bytovým domom spravovaným OSBD Dolný Kubín v znení jej neskorších zmien a doplnkov schválených Zhromaždením delegátov.

 

ôsma  časť

 

ZRUŠENIE A LIKVIDÁCIA DRUŽSTVA

 

Čl. 101

 

1.   Družstvo sa zrušuje :

a)   uznesením zhromaždenia delegátov,

b)   vyhlásením konkurzu, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c)   rozhodnutím súdu

 

2.   Rozhodnutie zhromaždenia delegátov o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

 

3.   Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.

 

Čl. 102

 

Spoločné ustanovenia o fondoch

 

    Uznesenie zhromaždenia delegátov o zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva musí obsahovať určenie právneho zástupcu a vymedzenie obchodného imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení družstva zhromaždenie delegátov družstva určí, ako sa imanie družstva a jeho členovia rozdelia. Pri tomto určení sa berie zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov. Podrobnejšie ustanovenie o tvorbe a použití fondov (okrem sociálneho) upravujú vnútro družstevné predpisy.

 

 

Čl. 103

 

Spôsob použitia zisku a úhrady strát

 

1.    Zo zisku hradí družstvo prednostne svoje odvodové a daňové povinnosti.

 

2.    Zostatok zisku použije družstvo podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov, vrátane  rozhodnutia o podiele člena na zisku.

 

3.    Stratu z hospodárenia družstvo hradí podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov :

         a)  z nedeliteľného fondu,

         b)  rozvrhnutím na členov v rovnakom pomere, max. do výšky 33,20 €.

         c)  kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

 

Čl. 104

 

1.    Súd môže na návrh orgánu štátnej správy, alebo člena družstva alebo osoby, ktorá osvedčí  právny záujem, rozhodnúť o zrušení družstva a jeho likvidácii, ak :

a)   počet členov družstva klesol pod  5 členov,

b)   súhrn členských vkladov klesol pod sumu zapisovaného základného imania,

c)   uplynuli 2 roky odo dňa, kedy skončilo funkčné obdobie orgánov družstva a neboli zvolené nové orgány, alebo bola porušená povinnosť zvolať Zhromaždenie delegátov, alebo družstvo po dobu dlhšiu ako 2 roky nevykonávalo žiadnu činnosť,

d)   družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,

e)   družstvo porušuje ustanovenia o predmete činnosti,

f)    založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon.

 

2.    Súd môže pred rozhodnutím o zrušení družstva stanoviť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa  zrušenie navrhlo.

 

Čl. 105

 

1.    Zrušené družstvo postupuje do likvidácie. Likvidátora menuje Zhromaždenie delegátov.

 

2.    Likvidátori sú povinní vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokuje zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie musí byť na požiadanie predložený každému členovi družstva.

 

3.    Likvidačný zostatok sa rozdelí postupne tak, že každému členovi družstva sa vyplatí čiastka do výšky jeho základného členského vkladu, prípadne ďalšieho členského vkladu. Zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov v pomere, v akom sa podieľajú na základnom imaní družstva.

 

4.    Pri likvidácii družstva sa použijú primerané ustanovenia § 70 –75 Obchodného  zákonníka.

 

Deviata časť

 

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA

 

Čl. 106

 

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva

alebo predsedu družstva

 

1.    V prípadoch uvedených v Stanovách sa môže člen proti rozhodnutiu predstavenstva  písomne odvolať v lehote 15 dní na zhromaždenie delegátov.

 

2.    Odvolaniu podľa čl. 1 môže vyhovieť predstavenstvo samo. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť doručením do vlastných rúk. Ak predstavenstvo odvolaniu samo nevyhovie, musí ho predložiť na rozhodnutie najbližšiemu rokovaniu zhromaždenia delegátov družstva ako  bolo podané, najneskôr 8 dní pred jeho konaním. 

 

3.    Rozhodnutie najvyššieho orgánu o odvolaní podľa odst. 1 a 2 je konečné a musí byť členovi doručené do vlastných rúk.

 

Čl. 107

 

1.    V prípadoch uvedených v Stanovách sa môže člen proti rozhodnutiu predsedu písomne  odvolať v lehote 15 dní na predstavenstve družstva.

 

2.    Odvolaniu podľa odst. 1 môže vyhovieť predseda sám. Svoje rozhodnutie musí členovi  oznámiť doručením do vlastných rúk.

 

3.    Predstavenstvo rozhoduje o odvolaniach uvedených v odst. 1 do 60 dní od ich podania. Rozhodnutie predstavenstva je konečné a musí byť doručené členovi do vlastných rúk.

 

4.    Zamietavé rozhodnutie podľa odst. 2, 3 článku 107 musí obsahovať poučenie o práve  člena podať odvolanie.  Ak sa člen riadil nesprávnym poučením orgánu družstva o odvolaní, považuje sa za včas podané aj odvolanie, ktoré bolo podané po uplynutí určenej lehoty, najneskôr však do  3 mesiacov od doručenia rozhodnutia.

Čl. 108

 

Sťažnosti, oznámenia a podnety členov

 

1.    Sťažnosti, oznámenia a podnety vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva alebo ich  správna zložka v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2.    O  podnetoch členov k rozhodnutiam a činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány  družstva do 60 dní od ich podania. O ich vybavení informuje príslušný orgán družstva člena  doporučeným listom.

 

Čl. 109

 

Doručovanie

 

1.    Družstvo doručuje písomnosti svojim členom spravidla poštou alebo iným vhodným spôsobom a to na adresu, ktorú člen uviedol.

 

2.    Doručenie písomností doporučeným listom alebo do vlastných rúk je nutné iba v  prípadoch uvedených v týchto Stanovách, alebo v rokovacom poriadku družstva.

 

3.    Povinnosť družstva doručiť členovi písomnosť doporučeným listom je splnená, akonáhle  pošta písomnosť doručí, alebo akonáhle ju družstvu vráti z poslednej známej adresy ako nedoručiteľnú. Táto povinnosť je splnená aj vtedy, akonáhle je písomnosť doručená funkcionárom, alebo pracovníkom družstva a člen jej prevzatie písomne potvrdí, alebo odmietne.

 

4.    Povinnosť družstva doručiť písomnosť do vlastných rúk je splnená :

a)    pri doručovaní písomností funkcionárom alebo pracovníkom družstva akonáhle člen jej prevzatie písomne potvrdí, alebo odmietne, 

b)    pri doručovaní poštou, akonáhle pošta písomnosť do vlastných rúk doručí. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak pošta písomnosť družstvu vráti ako nedoručiteľnú, ak člen svojím konaním doručenie zmaril, alebo ak člen prijatie písomnosti odmietol.

 

5.    Na doručovanie sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku.

 

Čl. 110

 

Počítanie času

 

1.   Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie 15 dní.

 

2.   Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota začína plynúť. Ak nie je taký deň v mesiaci pripadne posledný deň lehoty na jej posledný deň.

 

3.    Ak lehota bola predĺžená, v pochybnostiach sa má za to, že nová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.

 

4.    Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledným dňom lehoty je nasledujúci pracovný deň.

 

5.    Lehota na podanie je zachovaná, keď písomnosť bola posledný deň lehoty doručená adresátovi, alebo keď bola podaná na pošte.

 

6.    Predstavenstvo môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to člen požiada do 15 dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak člen vykonal v tej istej lehote zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť úkon vykonaný, uplynul jeden rok.

 

 

Čl. 111

 

O žiadostiach a odvolaniach členov, o ktorých družstvo pred nadobudnutím platnosti týchto Stanov s konečnou platnosťou nerozhodlo, bude rozhodnuté podľa týchto Stanov.

 

 

Čl. 112

 

Ak družstvo stanoví pracovnú a služobnú cestu členom predstavenstva, funkcionárom družstva na území SR, vyplatí im cestovné náhrady na základe predložených dokladov a platných smerníc pre výpočet náhrad.

 

 

Čl. 113

 

Doteraz platné Stanovy sú upravené o schválené zmeny a doplnky, ktoré boli schválené  Zhromaždením delegátov OSBD Dolný Kubín uznesením č. 8/2006 dňa 09. júna 2006 a nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

 

 

 

 

 

 

                                                            Ing. Yvona Kenderová 

predsedníčka predstavenstva

 

 

 

 

 

JUDr. Ľudmila Andrisová

podpredsedníčka predstavenstva